Home

Resultat etter finansposter

Resultatoppstilling for analyse - Økonomiforståelse

 1. Årsresultat (resultat etter skatt) Årsresultatet er det som er igjen etter at det er tatt hensyn til skatt. Forslag til disponering av resultatet skal gjøres i regnskapet og også inngå i årsberetningen (jfr. regnskapslovens § 3-3)
 2. Ordinært resultat etter finansposter, men uten avskrivninger, er elleve millioner kroner. Dette er 29 millioner kroner bedre enn budsjettert. De største besparelsene gjelder utgifter til vedlikehold. Lavere prosjektaktivitet har frigjort interne ressurser til forebyggende vedlikehold og vedlikeholds-oppgaver i driften som ellers ville ha blit
 3. ium og.

Tips Regnskapslovens § 3-4 krever at årsregnskap og årsberetning skal være på norsk, med mindre departementet ved forskrift eller enkeltvedtak bestemmer noe annet. Ved behov for engelsk (eller annet språk) vil dette derfor normalt måtte utarbeides som tilleggsdokument til de norske originaldokumentene Siemens A/S fikk i forretningsåret 1995/96 et resultat etter finansposter på 74 millioner kroner, mot 73 millioner i fjor. Omsetningen økte med ti prosent til 3,4 milliarder kroner. Eksporten fra den norske delen av konsernet er nær fordoblet, og står for hovedtyngden av omsetningsveksten Resultat etter finansposter i tredje kvartal var 24,8 milliarder kroner, om lag 15 prosent lavere enn for samme periode i fjor. Samlet olje- og gassproduksjon i tredje kvartal var 849 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), 10,8 prosent lavere enn samme periode i 2013. Væskeproduksjonen var noe høyere, me

Aarsberetning 2012 HLK by Vizuelli - Issuu

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt var 559 millioner kroner i første kvartal, sammenliknet med 3.147 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Dette reflekterer hovedsakelig lavere realiserte priser på aluminium, høyere råvarekostnader og effekten av produksjonsbegrensningen ved aluminaraffineriet Alunorte Resultat etter finansposter per tredje kvartal var 68,2 milliarder kroner, 23 milliarder kroner høyere enn samme periode i fjor. Realisert oljepris i norske kroner var 25 prosent høyere. Samlet olje- og gassproduksjon hittil var 1 103 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), 95 kboed eller ni prosent høyere enn samme periode i fjor Konsernets resultatregnskap skal særskilt vise konsernets resultat etter fradrag for interngevinster og utbytte som er utdelt mellom selskapene. Konsernbalansen skal særskilt vise konsernets egenkapital etter fradrag for gjensidig aksjebesittelse, og for aksjer i datterselskap som ikke eies av et konsernselskap. Resultatregnskape resulterer i et positivt budsjettavvik knyttet til finansposter på ca. kr 28,8 millioner. Hovedforeningen fikk i 2019 et regnskapsmessig negativt driftsresultat på ca. kr 23,5 millioner og positive finansinntekter på ca. kr 33,7 millioner. Dette resulterer i et positivt resultat etter finansposter på ca. kr 10,2 millioner

EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. EBITDA defineres som resultat før skatt, finansposter, avskrivninger og nedskrivninger, og er en tilnærming til kontantinntjening fra driften før finansposter og skatt. Egenkapital = Egenkapital 31.12 x 100 / Totalkapital 31.1 Telia endte på et resultat etter finansposter i tredje kvartal på 2.491 millioner svenske kroner, som er kraftig opp fra 267 millioner i samme periode i fjor. Omsetningen øker med sju prosent. Det er konsernsjef Marianne Nivert fornøyd med og et resultat før skatt på 66,7 mnok (48,4 mnok). Resultat etter skatt økte fra -3,5 mnok i 3. kvartal 2018 til 22,3 mnok i 3. kvartal 2019. Glitre Energi Produksjon sikrer en betydelig andel av produksjonen. Regnskapsmessig gir høye spotpriser økt bidrag til EBITDA, men resultat etter skatt reduseres som følge av økt grunnrenteskatt 08389: Resultatregnskap for foretak i kraftnæringen, etter eiergruppe (mill. kr) 2000 - 201

Fjerde kvartal 2019: Kraftige tiltak i svake markede

 1. Resultat etter skatt 1,3 -1,4 -8,7 -1,3 Marked Mill NOK 1. kv 18 1. kv 17 2017 2016 Inntekter 9,1 9,4 31,6 22,2 EBITDA 1,0 2,4 6,0 1,6 Driftsresultat 0,8 2,2 4,9 1,4 Resultat tilknyttede selskaper 9,6 9,6 3,8 4,9 Netto finansposter -0,3 -0,5 -1,7 -1,1 Resultat før skatt 10,1 11,3 7,0 5,2 Inntektsskatt -0,1 0,0 -0,8 3,1 Resultat etter skatt 10.
 2. Selskapet fikk et resultat etter finansposter på 18,2 mrd. kroner i kvartalet, ned elleve milliarder fra samme periode i fjor. - Kontantstrømmen på 27 milliarder i første kvartal er solid, men forventes å bli betydelig svakere for resten av året
 3. etter av- og nedskrivninger og før og etter finansposter, se tabell 1. Mål 1 og 2 er inntjening før av- og nedskrivninger. Målene kan tolkes som inntjening 4 Ordinært resultat før skatt EBT Avdrag Gjeldsbetjeningsevnen beregnet ved de ulike inntjeningsmålene viser i grove trek
 4. Resultat etter skatt 60,0 78,1 139,3 168,8 Kraftnett Mill NOK 4. kv 19 4. kv 18 Hittil 2019 Hittil 2018 Inntekter 195,5 208,5 638,7 655,2 EBITDA 8,5 4,3 15,9 11,8 Driftsresultat 6,3 3,2 8,6 7,7 Resultat tilknyttede selskaper 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto finansposter 5,6 0,7 5,9 0,5 Resultat før skatt 11,9 3,9 14,4 8,2 Inntektsskatt -1,2 -0,5 -1,8 -1,
 5. us 3,9 millioner
 6. apris, som delvis ble utliknet av høyere råvarekostnader

Resultat etter finansposter 50 776 726 Resultat før disponeringer Disponeringer 0 -500-500 Overførsel til disposisjonsfondet ihht vedtak i HS Resultat etter disponeringer 50 276 226 Overførsel til egenkapital Inntektene ble høyere enn budsjettert. Hovedavviket er innenfor kontingentinntekter Selskapets justerte driftsresultat før skatt og finansposter (underliggende ebit) havnet på 560 millioner kroner, fra 534 millioner kroner ett år tidligere. Det delvis statseide aluminiumsselskapet var på forhånd ventet å levere et justert resultat på 1,04 milliarder kroner, ifølge tall samlet inn av Infront for TDN Direkt Resultat fra investering i tilknyttet selskap 26 780 9 688 Annen finansinntekt 6 909 4 416 Annen finanskostnad 40 080 35 782 Netto finansposter -6 390-21 678 Ordinært resultat før skattekostnad 147 210 177 660 Skattekostnad på ordinært resultat 66 523 91 994 Resultat etter skatt 80 687 85 66

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling - Verktøy og fagstoff

Økt omsetning for norske Siemens - Digi

Finnmarkseiendommen (FeFo) fikk et positivt resultat etter skatt og finansposter på 3,1 millioner kroner i 2016. Av en omsetning på omlag 60 millioner. Samtidig tilbakeførte FeFo 26 millioner. Resultat etter finansposter: 34,2 milliarder kroner (28,4 milliarder kroner) Kilde: NTB; Les også: Kan tene 50 ekstra oljemilliardar Les også: Nordsjøolje over 120 dolla Fratrukket netto finansposter og skatt så leverer bedriften et årsresultat på 2.194.500 kroner. Ved første øyekast så ser det ut som denne bedriften går veldig bra med driftsresultat på 14,5 % av omsetningen, selv med et positivt resultat etter skatt med 2.194.500 kroner Netto finansposter var kr 79,7 mill (kr -209,8 mill). Resultat etter skatt var på kr 119,6 mill (kr -103,9 mill). Lik Haugesunds Avis på Faceboo Netto finansposter. 9, 11 - 196 241. 136 541. Resultat før skattekostnad. 2 642 731. 2 836 614. Skattekostnad. 10 - 176 975 - 174 573. Resultat etter skatt. 2 465 756. 2 662 040. Herav minoritetens andel. 7 656. 5 163. Herav hybridkapitalens andel. 6 816. 4 269. Totalresultat. Netto omregningsdifferanser på investeringer i utenlandske.

Etter selskapets vudering medfører denne standaren ingen endring på inntektsføringen for selskapet. Konsernets virksomhet omfatter både produksjon av kraft, Netto finansposter-76 017-79 755 ; Resultat før skatt 236 679 359 627 ; Skattekostnad: 15 -173 397-232 062 Resultat etter skatt ble i tredje tertial USD -1.550.000. I første og annet tertial ble resultat etter skatt på henholdsvis USD -3.039.000 og USD -1.608.000. I 1999 ble følgelig resultat etter skatt USD -6.196.000 mot USD -21.436.000 i 1998. DRIFTSRESULTAT FOR SEGMENTEN Resultat etter skatt var pluss 264 millioner kroner etter bokføring av en positiv skatteinntekt på 717 millioner kroner. Premieinntektene for inntektspensjon steg med 19 prosent i 1. kvartal. Finansresultatet for konsernet ble minus 588 millioner kroner i første kvartal, etter negativ avkastning i selskapsporteføljene, særlig på grunn av økte kredittpåslag

Resultat NMS drift Resultat Gaver og innsamlinger Støtteorganisasjoner Testamentariske gaver Offentlige tilskudd Salg/leieinntekter Abonnementsinntekter Sum Resultat etter finansposter Ekstraordinært tilskudd Konsernet som helhet fikk et resultat etter finansposter på 80 millioner kroner, mot 68 millioner i fjor. Etter et ekstraordinært tilskudd på 52 millioner kroner til pensjonsordningen, er det endelige resultatet før skatt 28 millioner kroner Resultat etter finansposter for første halvår var 77,8 milliarder kroner, mot 53,7 milliarder i 2007. Den betydelige økningen skyldes høyere priser på olje og gass, understøttet av stabil produksjon. Resultatet etter finansposter for andre kvartal 2008 var 36,3 milliarder kroner, sammenlignet med 25,6 milliarder kroner i samme periode i fjor

Første kvartal 2019: Resultatnedgang grunnet volumer

 1. Rapportert resultat før finansposter og skatt utgjorde 2.323 millioner kroner i tredje kvartal. I tillegg til de faktorene som er drøftet over, inkluderte rapportert EBIT netto urealiserte gevinster på derivater på 23 millioner kroner, og negative metalleffekter på 151 millioner kroner
 2. Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt økte til 3 555 millioner kroner i fjerde kvartal, sammenliknet med 2 446 millioner kroner i tredje kvartal
 3. Resultat etter finansposter -1 785-5 044-3 842 -7 703 -24 233 Minoritetsinteresser 263 485 633 1 211 1 189 Resultat før skatt -1 522-4 559-3 209 -6 492 -23 044 Skatt -86-88-62 -197 1 609 Resultat etter skatt -1 608-4 647-3 271 -6 689 -21 434 Balanse 1999 1999 USD 1 000 Pr. 31.8 Pr. 1.1 Eiendeler Andre driftsmidler 4 396 5 29
 4. Resultat etter skatt utgjorde 1.838 milliarder kroner i første kvartal. Dette omfatter en valutagevinst på 218 millioner kroner, som hovedsakelig reflekterer en styrking av brasilianske real i forhold til US-dollar, 23,026 21,250 8 % 20,138 14 % 81,953 Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT.
 5. netto finanskostnader på 4,7 mill. kr i 2016. Årets finansposter inkluderer avkastning og renter på fondsplasseringer på 3,8 mill. kr. Konsernets resultat viser et overskudd på 16,8 mill. kr etter skatt. Tilsvarende er dette 9,8 mill. kr for stiftelsen NIVA, som foreslås overført til annen egenkapital. For Akvaplan-niva AS er tilsvarend
 6. Etter resultat for ikke-videreført virksomhet og skatt ble underskuddet på NOK 868,5 millioner i tredje kvartal 2010 mot et overskudd på NOK 182,8 (NOK 68,5 millioner). Resultat før finansposter og verdivurderinger var NOK 661,4 millioner (NOK 663,0 millioner)

Det årlige resultatregnskapet Regnskap og revisjon

Netto finansposter-37 748-27 110 : Resultat før skatt: 42 001: 106 949: 21: Skattekostnad skattepliktig virksomhet: 0-0 : Årsresultat: 42 001: 106 949 : Overføringer og disponering av årsresultat: Netto til / (fra) forskningsutviklingsfond-13 202-8 255 : Netto til / (fra) fond for MSc og PhD stipend-5 800-5 200 : Overført til annen. Resultat fra investering i tilknytta selskap 9 331 4 661 Annen finansinntekt 3 4 773 33 971 Annen finanskostnad 35 782 40 451 Netto finansposter -21 678-1 820 Ordinært resultat før skattekostnad 177 660 140 441 Skattekostnad p å ordinært resultat 91 994 57 520 Resultat etter skatt 85 666 82 92 Netto finansposter Resultat etter skatt 238,3 165,9 72,4-0,3 56,2 239,0 198,9 40,1-0,3 Resultat før skatt 72,1 39,8 30,6 Resultat (MNOK) Q3 2018 Resultat for tredje kvartal pr. sept. 2019 748,0 484,1 263,9-0,5 205,4 738,9 579,7 159,2-2,5 263,4 156,7 120,6 pr. sept. 2018 Resultat hittil i å Regnskap er en oppstilling over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld til aktører som selskaper, konsern, kommuner, stater og organisasjoner.Regnskapet er et hjelpemiddel til å vurdere den økonomiske utviklingen og stillingen til regnskapsobjektet. De to viktigste komponentene i et regnskap er balansen som er et øyeblikksbilde som viser den finansielle stillingen for eksempel pr. 31/12.

Finansielle nøkkeltall - Nordkraf

Netto finansposter-20,5-13,9-66,2-52,0 Ordinært resultat før skattekostnad-20,7-5,7-37,8-28,7 Selskapets satsningsområder er eiendom og ildfast industri. Eiendom er det største segmentet målt etter balansen, mens Ildfast Industri er størst målt etter omsetning. 1 Alternative resultatmål (APM'er) er beskrevet i slutten av rapporten rapportert resultat en nettogevinst på 26 millioner kroner for Sapa (Hydros andel etter skatt), hovedsakelig knyttet til urealiserte gevinster på derivater. I forrige kvartal utgjorde rapportert resultat før finansposter og skatt 725 millioner kroner, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater o Resultat etter finansposter pr tredje kvartal i år er dermed økt til 90 millioner kroner sammenliknet med -4 millioner kroner i fjor. Finansielt styrket Konsernbalansen viser at konsernets finansielle stilling er styrket gjennom det siste året gjennom reduksjon av rentebærende kortsiktig gjeld Etter finansposter er resultatet kr 2.774.815. Årets resultat etter skatt er kr 2.151.163. Styret foreslår at årets overskudd overføres til annen egenkapital. Sum egenkapital er da på 18.494.249 kr. I og med at årlig avdrag på langsiktig gjeld er mindre enn avskrivninger vil likviditeten. Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger 80 Finansinntekt 800 Inntekter fra eierandeler i selskap m.m. Alle 801 Reservert 802 Salgssum ved realisasjon av verdipapirer (bruttobudsjetterte virksomheter) Alle 96 803 Reservert 804 Reservert 805 Renteinntekt Alle 806 Valutagevinst (agio) Alle 80

Hydro: - Ser tegn til bedring - Norsk Hydro - Børs og

Nettoomsetningen økte med 6 prosent og resultat etter finansposter med 84 prosent, fra 110 millioner svenske kroner til 201 millioner svenske kroner. Resultat før goodwillavskrivninger, EBITA, ble forbedret med 39 prosent til 268 millioner kroner. Utviklingen i de nordiske landene ser litt forskjellig ut Netto finansposter mill. kr 353 202 1 097 817 Resultat før skattekostnad mill. kr 1 062 814 3 194 2 889 Resultat mill. kr 797 406 2 265 1 705 Fra oppstilling av finansiell stilling Sum eiendeler mill. kr 25 653 23 359 Sum egenkapital mill. kr 10 116 8 478 Rentebærende gjeld mill. kr 10 515 10 065 Likvide midler mill. kr 1 289 1 61 Undersøkelse og produksjon Undersøkelse og produksjon hadde et resultat før finansposter på 9,6 milliarder kroner i tredje kvartal, sammenliknet med 3,3 milliarder kroner i fjor. Resultatet er fordelt med 9,4 millarder kroner fra norsk sokkel og 0,2 milliarder fra den internasjonale oppstrømsvirksomheten. Resultatet før finansposter for årets første ni måneder er på 25,7 milliarder. Resultat av finansposter-989: 6 911: Ordinært resultat før skattekostnad: 171 559: 108 374: Skattekostnad på ordinært resultat: 9: 2 706: 5 581: Ordinært resultat : 168 853: 102 793 : Ekstraordinær inntekt : Ekstraordinær kostnad : Skattekostnad på ekstraordinært resultat : ÅRSRESULTAT 168 853: 102 793: Resultat per aksje (hele kr) 14. TV 2 omsatte for 3,9 milliarder kroner i fjor - og fikk et resultat på over 300 millioner Svakere enn det ekstaordinære 2014, men fortsatt et meget solid 2015. FOTO: AMUNDSEN, PAUL SIGVE Olav T. Sandnes, administrerende direktør og sjefredaktør i TV 2

Selskapets resultat etter skatt er på 10,16 milliarder danske kroner og omsetningen på 28,45 milliarder kroner. Selskapet forventer tap på finansposter på 1,8 milliarder danske kroner i år, mens det tidligere ventet tap på 2,4 milliarder på finansposter RESULTAT ETTER FINANSPOSTER 14000 10000. Created Date: 3/19/2018 12:08:17 PM. FINANSPOSTER 8040 - Renteinntekter-306,00 -245,00 8800 - Årsresultat 0,00 -7 389,90 Sum FINANSPOSTER -306,00 -7 634,90 RESULTAT ETTER FINANSPOSTER -17 484,72 -0,00. Created Date

Netto finansposter -224 700 -228 000 -248 330 Periodens ordinære resultat før skatt 538 644 537 455 889 507 Periodens ordinære resultat etter skatt 538 644 537 455 889 507 Skattekostnad på ekstraordinært resultat 8601 Avskrivninger -686 800 -750 245 -750 00 Netto finansposter Resultat etter skatt 262,7 176,5 86,2-0,2 67,1 268,7 184,3 84,4-0,2 Resultat før skatt 86,0 84,2 64,8 Resultat (MNOK) Q2 2018 Resultat for andre kvartal pr. juni 2019 509,7 318,2 191,5-0,2 149,2 500,0 380,9 119,1-2,2 191,3 116,9 90,0 pr. juni 2018 Resultat hittil i å

Finansposter Netto finansposter ble -62 millioner kroner i 1. kvartal 2014 (-60 millioner kroner). Resultat I 1. kvartal 2014 ble resultat etter skatt for konsernet 171 millioner kroner (84 millioner kroner). Korrigert for endringer i merinntektssaldo, var underliggende resultat etter skatt for 1. kvartal 354 millioner kroner (289 mil-lioner. resultat etter finansposter: 2100. Av total vareforbruk er svinn og andre kostn. 10 %. Timelønn direkte prod er 220 kr. 2: Beregne variabel selvkost for en arbeidstime. Håper på et behjelpelig svar :) Skriv et svar til: Finansregnskap+variabel selvkost for en time, selvkostprinsippet

Resultat etter finansposter Inntekt diverse turneringer Kontingent EBL, WBF, NBU Sum Internasjonal representasjon Norsk Bridgeforbund Inntekt Bedriftsmesterskapet Mva kompensasjon Norsk Bridge Inntekter salg bridgemateriell (netto) Medlemskontingent og lisens Lønnsrelaterte kostnade Ifølge kvartalsrapporten som ble lagt fram fredag, hadde et resultat før finansposter og skatt var 560 millioner kroner i fjerde kvartal, en liten økning sammenlignet med 534 millioner kroner i samme kvartal i 2018.. Utviklingen gjenspeiler ifølge selskapet blant annet økt produksjon i Brasil, der den statlige domstolen i Belém opphevet det siste forbudet mot bruk av Alunortes nye. Oslo Børs åpner tirsdag flatt, og er etter få minutter opp 0,03 prosent.Flere selskaper la tirsdag frem resultater for tredje kvartal. Aker BP er ned 0,5 prosent, Elkem er opp 0,19 prosent, Nordic Semiconductor er opp 2,17 prosent og Scanship Holding er ned 0,63 prosent.. Elkem endte på en ebitda i kvartalet endte på 640 millioner, ned fra 1395 millioner i samme periode i 2018 Hydro hadde et underliggende resultat før finansposter og skatt (EBIT) på 965 millioner kroner i tredje kvartal, en nedgang fra 1.110 millioner kroner i andre kvartal. Sesongmessig lavere salg, svakere underliggende resultater fra virksomheten for alumina og råmaterialer RD ASA DRRR 1 KR 2019 2 Konsernresultat Konsern (MNOK) Q1 2019 2018 Driftsinntekter 154,1 144,2 Driftskostnader eks avskrivninger 155,1 141,7 EBITDA -1,0 2,4 Avskrivninger 9,1 6,9 Driftsresultat EBIT -10,1-4,4 Netto finansposter-14,0-15,2 Ordinært resultat før skattekostnad -24,1-19,6 Konsernet leverer en EBITDA på MNOK -1,0 i første kvartal 2019 mot MNOK 2,4 i første kvartal 2018

Telia øker overskuddet - Digi

etter egenkapitalmetoden som et felleskontrollert selskap og reklassifiseringen til «Ikke videre-ført virksomhet» påvirker således kun linjen for «Resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper» samt etterfølgende sumlinjer. Oppkjøp og salg av selskaper er presentert i note 5. Det største oppkjøpet i 2017 er Riemann i Orkla. Note 9 Finansielle instrumenter etter kategori; Home / Regnskap Hafslund ASA / Noter Hafslund ASA / Note 6 Resultat aksjeinvesteringer og netto finansposter. Min rapport (0) Din rapport. Note 6 Resultat aksjeinvesteringer og netto finansposter . Millioner kroner: 2010: 2009: Utbytte: 55: 38: Gevinst ved salg av aksjer: 2 : Resultat fra.

Glitre Energi Konser

Netto finansposter 190 151 270 Resultat etter skatt 541 474 1 064 FRA BALANSEN (I millioner kroner) 30.06.19 30.06.18*) 31.12.18 Totalkapital 33 037 30 036 31 903 Herav driftsmidler og investeringer i selskaper 23 609 21 782 21 907 Kontanter og bank **) 5 473 4 523 5 105 Egenkapital 9 528 8 793 9 15 Beregnet proforma resultat (100 prosent eierskap) etter skatt for først halvår for konsernet ble 499 millioner kroner. Dette tilsvarer en egenkapitalavkastning på 9,2 prosent. Justert for finansposter, bestående av verdiendringer på utstedt verdipapirgjeld og rentepapirer inklusive sikringer, ble egenkapitalavkastningen 10,8 prosent

etter foretatte nedskrivninger av selskapets skip med kr 114,0 mill (kr 303,5 mill). Resultat fra felleskontrollert virksomhet var kr ‐24,6 mill (kr ‐142,0 mill etter nedskrivninger av skip i felleskontrollert virksomhet). Netto finansposter var kr ‐61,6 mill (kr ‐136,3 mill). Resultat etter skat 2,5 mill. kr i 2017. Årets finansposter inkluderer negativ verdiutvikling på fondsplasseringer med 1,4 mill. kr. Konsernets resultat er et overskudd på 17,8 mill. kr etter skatt. For stiftelsen NIVA er resultatet 8,7 mill. kr, som foreslås overført til annen egenkapital. For Akvaplan-niva AS er tilsvarende resultat etter Note 15 Renter og andre finansposter Note 16 Skatter Note 17 Resultat pr. aksje Note 18 Nedskrivningsvurderinger Note 19 Immaterielle eiendeler Note 20 Varige driftsmidler Note 21 Andre eiendeler (langsiktige) Note 22 Varelager og beholdning av eiendom under utvikling Note 23 Kortsiktige fordringer Note 24 Aksjer og finansielle eiendele

Resultat av finansposter - 19 367 -940 - 41 815 Resultat før skatt - 43 725 -9,424 49 054 Skattekostnad - 13 807 -3,452 - 9 020 Årsresultat - 29 918 -5,972 58 074 ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER Omregningsdifferanser - 319 1,003 5 343 Andre inntekter og kostnader etter skatt - 319 1,003 5 343 Totalresultat - 30 237 -4,969 63 41 Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt gikk var 875 millioner kroner i andre kvartal, sammenliknet med 2.713 millioner kroner i samme kvartal i fjor Nettkonsulentselskapet Adcore dropper virksomheten i Finland og Frankrike. Selskapet tror ikke på lønnsomhet på disse markedene

08389: Resultatregnskap for foretak i kraftnæringen, etter

Resultat før finansposter og verdiendringer NOK millioner 214,9 209,0 854,3 870,4 Resultat før skatt og verdiendringer NOK millioner 85,6 86,5 336,8 327,7 Resultat før skatt NOK millioner -137,2 149,6 283,6 437,8 Resultat etter skatt NOK millioner -218,8 145,5 223,9 351,2 Balanse 4Q 2011 4Q 2010 Året 2011 Året 201 Finansposter -11 276 0 11 276 Årsresultat -23 650 96 880 120 530 I sak KR 50/18 vedtok Kirkerådet revidert budsjett for 2018 med et budsjettert underskudd på kr 96,9 mill. Årsakene til forbedret resultat er i hovedsak økt tilskudd fra KUD med bakgrunn i solvenspremien (kr 35 mill), lavere pensjonspremie (kr 4, Netto finansposter mill. kr 721 614 817 Resultat før skattekostnad mill. kr 1 858 1 475 2 889 Resultat mill. kr 1 326 986 1 705 Fra oppstilling av finansiell stilling Sum eiendeler mill. kr 23 597 21 959 23 359 Sum egenkapital mill. kr 8 876 7 817 8 478 Rentebærende gjeld mill. kr 10 343 10 776 10 065 Likvide midler mill. kr 1 820 2 117 1 61

Norske Skogs resultat for første kvartal 2009 er betydelig lavere enn resultatet i fjerde kvartal 2008, men allikevel noe bedre enn i første kvartal i 2008. Resultatet er sterkt negativt påvirket av kraftig fall i den globale etterspørselen etter avis- og magasinpapir Periodens resultat etter skatt ble 135 (213) millioner kroner. Hovedtall Resultat H2018 Året 2017 H2017 Resultatregnskapet Driftsinntekter MNOK 1 583 2 949 1 560 Driftskostnader MNOK Netto finansposter MNOK 3 -65 -46 Periodens resultat før skatt MNOK. Resultat 3 Salgs- og driftsinntekt 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 Annen driftskostnad 7 Annen driftskostnad, fortsettelse 8 Finansposter, overføringer, periodens resultat og avregninger Alle kontoer med 1 som første siffer tilhører kontoklasse 1 og viser eiendeler. All FINANSPOSTER €€€€€8040€-€Renteinntekter,€skattefrie €€€€€8050€-€Annen€renteinntekt €€€€€8150€-€Annen€rentekostnad 500 3 500 Sum€FINANSPOSTER RESULTAT€ETTER€FINANSPOSTER 2500 0. Author: Andreas Stålby Created Date: 2/5/2019 10:52:14.

Et resultat er et utfall av noe og ordet brukes i mange sammenhenger. For en bedrift vil resultatet, også kalt profitten eller bunnlinjen, være uttrykket man som regel bruker på det bedriften sitter igjen med, etter at alle kostnader er trukket fra, for en gitt periode justert for finansposter og urealiserte verdiendringer knyttet til valuta- og rentekontrakter. Resultat etter skatt ble på 165 millioner kroner, noe som er en bedring fra fjoråret på 76 millioner kroner. Kostnadsreduskjonsprogrammet har også hatt god effekt Knytte inngående dokumentfiler til salgs- og kjøpsdokumenter med en hvilken som helst status, inkludert til leverandør, kunde- og finansposter som resultat av bokføring. Vise innkommende dokumentposter og tilhørende vedlegg fra alle kjøps- og salgsdokument eller oppføringer, eller søke etter alle finansposter uten innkommende dokumentposter fra siden Kontoplan Sett i lys av et fallende byggemarked i Europa er dette resultatet til å leve med for konsernet. I byggsystemdivisjonen, som i hovedsak driver prosjektvirksomhet, bidro ferdigstillelse av igangsatte prosjekter og realisering av ordrereserver til at divisjonen leverte et meget godt resultat i fjerde kvartal - og tidenes beste årsresultat Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt var 559 millioner kroner i første kvartal, sammenlignet med 3.147 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er lavere realiserte priser på aluminium, høyere råvarekostnader og effekten av produksjonsbegrensningen ved aluminaraffineriet Alunorte i Brasil

Rapportert resultat før finansposter og skatt utgjorde 1 376 millioner kroner i tredje kvartal. I tillegg til de faktorene som er drøftet over, inkluderte rapportert EBIT netto urealiserte gevinster på derivater på 100 millioner kroner, og positive metalleffekter på 48 millioner kroner Resultat av finansposter Finansinntektene er inntektsført med 22 (23) mill. kr. i 2. halvår og finanskostnadene beløper seg til 32 (26) mill. kr. Samlet for 2015 ble finansinntektene 46 (63) mill. kr. hvor reduksjonen i all hovedsak forklares ved en høy gevinst ved salg av anleggsaksjer i 2014. Finanskostnadene ble 5 Sum FINANSPOSTER 406 - 406 RESULTAT ETTER FINANSPOSTER - 4 941 39 150 - 44 091. Author: Sentamilvannan, Kowsalya Created Date: 4/29/2019 3:24:12 PM.

24 milliarder ekstra - Nettavise

Netto finansposter hittil i år var negativt NOK 23 millioner (negativt NOK 51 millioner) og netto resultat etter skatt hittil i år var NOK 187 millioner (NOK 614 millioner). Om oss Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt Resultat fra felleskontrollerte og tilknyttede selskaper 2,3 6,1 -1,0 7,1 Finansposter -3,5 -3,1 -7,4 -7,4 Resultat før skatt 63,2 50,6 -47,3 -45,5 Skattekostnad -18,3 -12,4 2,6 14,7 Resultat etter skatt 44,9 38,1 -44,7 -30,8 Resultat per aksje (kr) 19,1 16,2 -19,0 -13,1 Utvannet resultat per aksje (kr) 19,1 16,2 -19,0 -13, Netto finansposter RESULTAT ETTER SKATT Minoritetsinteresser Resultat Sum egenkapital 4 20 RESULTAT ETTER MINORITETER 11 2, 9 21, 22 17 21 15 3, 24 Påkostn. leiebygg, boligeiendomme Netto finansposter Mill. kr 2 137-5 318 -6 283 -11 592 2 341 Resultat før skatt Mill. kr 5 223-821 7 937 2 511 8 771 Resultat etter skatt Mill. kr-179-2 369 3 892 208 4 551 Poster ekskludert fra underliggende drift Urealiserte verdiendringer energikontrakter* Mill. kr-2 413 609 2 396 3 288 -1 03

Finansposter Finansinntekter Finanskostnader Sum finansposter Resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat 31.12.2016 702 996 554 161 24 846 1 282 003 440 675 107 485 195 450 186 668 138 946 1069 224 212 779 43 194 68 478 -25 284 187 495 55 504 131991 (Tall i 1000 kr.) 31.12.2015 662 226 462 534 30 749 1 155 509 364 953 109 829 191 347 -65 52 Driftsresultatet etter avskrivninger er 79 millioner. Finanskostnadene var i 2019 på 52 millioner, det meste av dette er rentekostnader. Legger vi til litt andre finansposter og skatt sitter vi igjen med et resultat for konsernet som helhet på 34 millioner finansinntekter viser regnskapet et resultat etter finansposter på kr 294.905,- Angitt i hele tusen Inntekter totalt 4132 3887 3887 Driftsresultat 245 Resultat av finansposter 50 Årsresultat 295 Egenkapitalen endres med årets resultat Regnskap Inntekter Bud 2014 Res 2014 Bud 2015 Res 2015 Kommentar Regnskap 201

 • Einbruchsradar aachen.
 • Uni tübingen semestertermine 2018.
 • Saltlake til rakfisk.
 • Catapresan nebenwirkungen.
 • Jobbe i malaga.
 • Generisk programmering.
 • Seaworld documentary.
 • Gul maskeringstape.
 • Færder kommune.
 • Nike laufshirt damen.
 • Nyttårshilsen mms.
 • Hvorfor q10.
 • Allusion meaning.
 • Sertraline.
 • Vin number bmw x3.
 • Julebord seilet molde.
 • Elektrische stromstärke definition.
 • Naturexpo.
 • Konfirmasjon buddhismen.
 • Oppskuring av vinylgulv.
 • Norges vakreste hjem 2013.
 • Engelsk nettstudium deltid.
 • Natasha richardson skiunfall.
 • Immobilien boele.
 • 3d minigolf dortmund.
 • Condis lørenskog.
 • Litecoin to nok.
 • Issuu under samme himmel 3.
 • Preise lindenwirt rüdesheim.
 • Hjernerystelse barn aktivitet.
 • Donald trump powerpoint präsentation deutsch.
 • Mark rodko.
 • Ishavsklinikken tromsø.
 • Buljong innhold.
 • First superman movie ever made.
 • Ostsee zeitung ribnitz damgarten öffnungszeiten.
 • Haus wolf nürnberg.
 • Adidas originals sko herre.
 • Turkmenere.
 • Nly man erfaring.
 • Schönes wochenende ticket ic zuschlag.