Home

Globalisering utvikling

På samme måte som globalisering er en prosess, er også utviklingen i WTO en prosess. Nedbyggingen av handelshindre, som gjerne kalles liberalisering, er nemlig langt fra målet om full frihandel. Alle land har spesielle preferanser som gjør at de vil skjerme deler av sitt eget næringsliv, og WTO-samarbeidet handler derfor først og fremst om å forplikte landene til en gradvis nedtrapping. Selv om globalisering er en grunn, og en konsekvens av utvikling og framgang, er det også en rotete prosess som krever justeringer, og som skaper betydelige problemer og utfordringer. Slik påvirker globaliseringen oss: Globalisering påvirker samfunn, politikk, kultur, og økonomi, og blir drevet av blant annet migrasjon og internasjonal handel Hvordan skal vi få til en økonomisk vekst for land i sør, og samtidig sikre en miljømessig, bærekraftig utvikling? Hvilken betydning har økt globalisering? Del dine synspunkt i debatt på Min stemme Globalisering, handel og bærekraftig utvikling - Etter et tiår med stagnasjon er elitenes liberale internasjonalisme på kant med folkeviljen, mener Asle Toje. Om dét vil stanse nye og omfattende frihandelsavtaler, som TTIP og TISA, og/eller bane vei for bærekraftig utvikling gjenstår å se

Levekår, utvikling og globalisering Industrilokalisering og utvikling. Internasjonale handelsavtaler. Hva er målet med bistanden? Test deg selv. Begrepspar. Flervalgsoppgaver til kapittel 8. Oppgaver. Industrilokalisering og utvikling. Internasjonale handelsavtaler. Fordypning Globalisering i Norge og utvikling innen teknologi har gjort det mulig for hvem som helst å bestille hva som helst fra stort sett hvor som helst. Dette betyr at internasjonal handel har hatt en enorm oppgang, som fører til at utvalget av varer øker på et nasjonalt nivå Globalisering er en prosess som involverer ikke bare den økonomiske og globale markedet. Men også teknologisk, sosial og kulturell utvikling, som i noen tilfeller er egenverdi, men noen ganger ignorerer. Hensikten med at verdenshandelen er tilrettelagt av en bedre flyt av penger teoretisk ledsaget av en intensjonserklæring Globalisering er et uttrykk for en økende grad av samhandling, integrasjon, påvirkning og gjensidig avhengighet mellom folk og stater innenfor områder som økonomi, samfunn, teknologi, kultur, politikk og økologi.Globaliseringsprosesser bidrar til å redusere betydningen av avstander og statsgrenser. Globalisering er en samlebetegnelse for en rekke prosesser

Ordet globalisering henspilte opprinnelig på fremveksten av et internasjonalt økonomisk nettverk, men har i sin moderne form fått en betydning langt ut over rent økonomiske relasjoner. Det finnes mange, En slik utvikling er, om den er reell og dominerende,. Verden blir stadig mindre, og vi knyttes mer sammen gjennom økt handel, reisevirksomhet og kulturell utveksling mellom land og regioner. Globalisering skjer gjennom en samhandling av politiske. Globalisering åpner for handel med andre land og er avgjørende for vår velstand. Det gir tilgang på teknologi, muliggjør læring og våre naturressurser får økt verdi Kulturell globalisering. Coca-Cola og McDonald's er ofte tatt som eksempel på en kulturell globalisering. Du kan finne Coca-Cola i Nepal og i Brasils jungel. Da jernteppet falt og de øst-europeiske landene fikk økt kontakt med Vesten, varte det ikke lenge før du kunne få BigMac med Cola i alle større byer

Det er mange årsaker til dette, men økende proteksjonisme og redsel for globalisering er blant årsakene. WTOs generaldirektør Roberto Azevedo har advart mot denne utviklingen: «Proteksjonisme er gal medisin. Det vil ta livet av pasienten» Som for handel har både den teknologiske utviklingen og politiske forhold bidratt til det. Gjennom en vanlig nettbank kan aksjespekulanter kjøpe aksjer i de fleste land. 4: Konsekvenser av globalisering . Et iøynefallende trekk ved globalisering er at landene handler mer med hverandre enn før, og den økte handelen omfatter alle. Kapittel 8 Levekår, utvikling og globalisering. Begrepsbank Ressurser til kapitlet. Kapittel 8 Levekår, utvikling og globalisering. IKEA varehus i Beijing kan symbolisere både økonomisk og kulturell globalisering. Foto: NTB scanpix. Kapitlet dekker følgende kompetansemål i læreplanen:.

Vi bruker ordet globalisering når vi snakker om utviklingen innenfor økonomi, kultur, politikk og miljø. Globaliseringen er et komplekst samspill mellom mennesker, teknologi, finanskrefter, ideer og medier. Varer, kapital, informasjon, kultur og mennesker krysser grenser i større omfang og i raskere tempo enn noen gang før. Det som skjer et sted i verden for stadi Globalisering har en positiv side ved at vi lettere kan bli kjent med andre lands verdier, språk og kultur. Bare i USA ble det laget mer enn 400 fjernsynsserier i 2015. Små land har ikke de samme ressursene til å lage fjernsynsserier, de kjøper heller inn serier fra store produsenter Globalisering er en generell utviklingsprosess som gjør verden til et samfunn, eller minsker betydningen av landegrensene. Utviklingen skjer på ulike områder, økonomi, kultur, politikk, teknologi og miljø. Globalisering bringer verden nærmere gjennom handel av varer og tjenester, informasjon, kunnskap og kultur Globalisering i nasjonal statistikk. Selv om globalisering over tid i økende grad er ansett som en viktig faktor bak næringsutvikling og verdiskaping i Norge, er det ikke mulig å spore noen klar utvikling i samhandlingen med utlandet i nasjonalregnskapet for Norge og norsk næringsstatistikk Denne utviklingen beskrives ofte som globalisering. Økonomisk globalisering betyr at det vokser fram bedrifter som ikke har tilhørighet til et bestemt land og som har hele verden som markedsplass. Disse flernasjonale bedriftene selger sine varer overalt, og kjøper produkter der det er mest økonomisk å kjøpe dem. Globaliseringen er et resultat av både teknologiske framskritt, og av.

It is particularly interesting reflecting on responses from the interviews, applying the theories and concepts, probing arguments by various scholars to ascertain if they apply in the study context Drøftende tekst om hvorfor politisk globalisering er noe man foreløpig ser lite til. Oppgaven er skrevet i samfunnsfag på Vg3 og ser på det internasjonele politiske systemet og drøfter hvorvidt det er i utvikling. Det ses blant annet på teknologisk utvikling, utviklingen av WTO og MAI-avtalen som faktorer for utvikling på området Globalisering i tidligere tider. Mange historikere har pekt på den klassiske liberalistiske perioden som en første epoke med «globalisering». De har da siste halvdel av 1800-tallet og årene frem til første verdenskrig i tankene. Mange vestlige land - også Norge - praktiserte fri handel av de fleste varer og tjenester Globalisering er at flere land samarbeider om politikk, økonomi, teknologi osv. Man bryter ned landegrensene for eksport og import som skaper økonomisk vekst i de vestlige landene og gjør det lettere å få tak i forskjellige varer og tjenester. WTO (Verdens handelsorganisasjon) fremmer globalisering på verdensbasis En fjerdedel av verdens befolkning er under 15 år, og i de minst utviklede landene er så mye som 60 prosent av befolkningen under 24 år. Unge mennesker kan bidra positivt til et lands utvikling dersom de har tilgang til utdanning og arbeid. Mange land har derimot utfordringer med stor arbeidsledighet blant unge

Hva er globalisering? - Forskning

 1. Fattigdom, utvikling og befolkning [[anchor.label]] Befolkning. Fattigdom. Bærekraftig utvikling. Kvinner og likestilling. Nødhjelp. Matsikkerhet. Undervisning Tema Land Statistikk Konflikter Verdenskart Om FN Nyheter Om oss English. Kontakt Adresse: Storgata 33a, 0184 Oslo E-post: FN-sambandet@fn.no Telefon: +47 22 86 84 00
 2. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen GLOBALISERING OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING (Master).Studiet går under: Samfunnsfag, psykologi.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 66 relaterte studier til utdanningen GLOBALISERING OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING (Master)
 3. Globalisering og kampen mot fattigdom Les tekstene i vedleggene av Marius Doksheim fra Civita og Andrew Kroglund fra Utviklingsfondet, og svar på spørsmålene under. Hvilke forklaringer på at Norge har utviklet seg fra å være et fattig land for 200 år siden blir vektlagt av Doksheim
 4. Globalisering og utvikling; Forskning ; Tema og Forskningsprofil. Ved instituttet har det de siste ti-årene vokst fram et aktivt forskningsmiljø der forholdet mellom politikk og forvaltning i fattige land i Sør står sentralt. Introduksjon
 5. I følge UNDP har det generelt sett vært en positiv utvikling i u-landenes fattigdomsendring på 90-tallet. I flere stater er nå muligheten til å leve et lengre liv og få skolegang blitt bedre enn de var. Parallelt med denne trenden har det også skjedd en politisk endring i flere u-land, og flere autoritære stater har etter hvert blitt avløst av demokratiske styringsformer
 6. «Globalisering - åtte nøkkelbegreper» er i hovedsak identisk med en bok forfatteren utga på engelsk i 2007 («Globalization. The Key Concepts»). Den norske utgaven er en gjennomgående revidert utgave hvor forfatteren, som selv har oversatt den, har foretatt enkelte endringer for å tilpasse teksten til norske forhold
 7. Terror, migrasjon, utviklingen i Russland og økende nasjonalisme og globaliseringsmotstand i Vesten har preget nyhetsbildet det siste året. Kampen for FNs bærekraftsmål har havnet i skyggen. Handel og økonomi , WTO , Økonomisk utvikling , Terrorisme , Flyktninger , Nord-sør politikk , Bærekraftig utvikling , Bærekraftsmålene , Globalisering , Migrasjon , Utvikling

Globalisering og regional utvikling Bjørnar Sæther Forelesning SGO 3100 august 2004 Globaliseringsdebatten Skeptikerne spør etter dokumentasjon på globalisering Hevder at nasjonalstater fremdeles er den viktigste aktøren, men at regionalisering og triadisering er blitt viktigere Globalisering er et politisk prosjekt for å fremme neo-liberal politikk Globalistene peker på den. Globalisering er alt som gjør det enklere og raskere for folk å være i kontakt med hverandre og å ha økonomisk samkvem. For tretti år siden var det internasjonalisering det dreide seg om. En utvikling som bare kommer til å eskalere de neste 10 årene Er globalisering vår venn eller fiende? Når en først stiller spørsmålet, synes fiendebilledet å være det mest nærliggende for oss nordmenn selv om det heldigvis ikke var muslimer som. definere omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering ·diskutere omgrepa økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og berekraftig utvikling og forholdet mellom dei . Kompetansemål knyttet til innhold, Geografi, Vg1. gjere greie for ressursomgrepet og diskutere kva som vert lagt i omgrepet berekraftig ressursutnyttin Samfunnsgeografi er studiet av samfunnets romlighet. Som student i samfunnsgeografi utvikler du din geografiske forestillingsevne og blir i stand til å forstå betydningen av det geografiske i samfunnet rundt deg. Denne boka gir deg en innføring i fagets historie og kjernebegreper - som rom, sted, skala, territorium og nettverk - samt en gjennomgang av viktige underdisipliner og.

Globalisering - verden blir mindr

 1. Levekår utvikling og globalisering Levekårene i et land bestemmes av økonomi, helse, mulighet for utdanning, boligforhold og annen sosial velferd. FN har utviklet et mål for velferd kalt Human Development Indeks (HDI), og utgir årlig en «rankingliste» etter hvor gode levekår det er i ulike land
 2. Globalisering og regional utvikling Bjørnar Sæther SGO 3100 August 2007 Mål for forelesningen Presentere noen av D. Harveys hovedpoenger Forstå globalisering og by- og regionalutvikling som gjensidig avhengige fenomener, ikke nødvendigvis fokusere på globalisering isolert Bakgrunn Globalisering som tema i mange kurs (SGO 1001, SGO 2200 m.fl.) Generelle innføringer i globaliserings.
 3. Regjeringen jobber for tiden med en stortingsmelding om globalisering og handel. Det er svært viktig at vi får en samstemt politikk på dette feltet og at Norge spiller på lag med verdens fattige, utviklingslandene og miljøet
 4. (Levekår, utvikling og globalisering) i faget geografi. Arbeidsintensiv industri Avhengighetsteori BNP Ekstrem fattigdom Faseteori Flernasjonale selskaper Gini-indeks Globalisering Human Developement Index (HDI) I-land Imperialisme Industrialiserte landInnovasjon Kolonialisme Levekår Levekårs-indikator Lokaliserings- faktorModerniserings

DEBATT: Globalisering og bærekraftig utvikling

Globale miljøproblemer . Det finnes mange miljøproblemer som er globale. Foruten klimaendringer kan globale miljøproblemer knyttes til begreper som bærekraftig utvikling, biologisk mangfold, ulike former for forurensning og såkalte globale fotavtrykk Utviklingen kan føres tilbake til det som kalles globalisering. Dette skriver FN-sambandet om globalisering: « Globalisering beskriver en verdenssituasjon med økt flyt over landegrenser - flyt av varer og mennesker, og den mer elektroniske flyten av penger, bilder, informasjon og ideer vikling. Det vil si at utviklingen ikke må skje på bekostning av levevilkårene for fremtidens generasjoner. Hva er globalisering? § Verdens samlede produksjon av varer og tjenester er seksdoblet siden den andre verdenskrig. § Gjennomsnittlig tollsats for industrivarer i hele verden er redusert fra 40 prosent i 1950 til 4 prosent i dag Helse er et fundament for en bærekraftig utvikling. I 1987 la Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, ledet av Gro Harlem Brundtland, frem sin rapport, som på norsk fikk tittelen Vår felles framtid ().I denne ble begrepet bærekraftig utvikling lansert, bl.a. for å demonstrere hvor viktig det er å integrere miljøpolitikk og økonomisk utvikling

Globalisering, økonomisk vekst, miljø og FNs bærekraftsmål. Det er i år 30 år siden begrepet bærekraftig utvikling ble lansert gjennom rapporten Vår felles framtid fra Verdenskommisjonen for jordas miljø og utvikling, også kjent som Brundtlandkommisjonen Samfunnsfag - Globalisering profnick. Loading... Unsubscribe from profnick? Samfunnsfag - Økonomisk vekst og bærekraftig utvikling - Duration: 15:01. profnick 6,821 views. 15:01 - Har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger og prosesser knyttet til globalisering og bærekraftig utvikling i det globale Sør. Ferdigheter - Kan anvende faglig kunnskap til å analysere praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til utvikling i det globale Sør Globalisering handler om en utvikling fra det lokale til det globale. Begrepet ble utbredt på 1980-tallet. I det globale samfunnet er kommunikasjonen raskere. Det er en økt flyt av varer, mennesker og informasjon. Et eksempel på dette er amerikaniseringen av Norge de siste tiårene Globalisering er grunna utvikling og framgang, men er også ein rotete prosess som krev justeringar, og som kan skape betydelege problem og utfordringar. GLOBALISERINGA SI HISTORIE. Globalisering er slett ikkje et nytt fenomen, men omgrepet vart ikkje vanleg i bruk før slutten av 80-talet

Globalisering fungerer bare når alle er med. 27.10.2016. Stadig flere stiller spørsmålstegn ved frihandel og globalisering. Men er globalisering i seg selv kjipt? Og hvorfor er det bare noen land som tjener på verdenshandelen? FOTO: Bildet viser den samfunnsøkonomiske forklaringen på hvorfor bønder får så lave priser på råvarene sine Globalisering viser at endringer på ett område, skaper store ringvirkninger. En metafor som brukes i forskningen om komplekse systemer, kalles sommerfugleffekten . Den tar utgangspunkt i en sommerfugl som flakser med sine små vinger i Rio de Janeiro og dermed skaper en bitteliten luftstrøm Ofte legger tilhengere av globalisering frem sine vurderinger som om ting er uunngåelig. Det er viktig å minne om at det finnes ulike veier globaliseringen kan ta, og at politiske valg vil være bestemmende for den utviklingen vi får. Globalisering uten globale styringssystemer er en utfordring

Globalisering, handel og bærekraftig utvikling - RORG

Globalisering, institusjoner og velferdsstaten - GIWeS (avsluttet) En komparativ studie av globaliseringseffekten på økonomien og velferdsstaten i Norge, Storbritannia, Tyskland og Østerrike. Illustration photo: Colourbox.co Og utviklingen de senere år er entydig; økt globalisering er ledsaget av større ulikhet i flertallet av land.Mens Kuznets som nevnt var opptatt av hva som skjedde i det enkelte land, er det naturligvis også av interesse å se på forskjellene mellom land Paul Ekins, Fra vekst til utvikling, Cappelen/Senter for Ny Økonomi, 1992, ISBN 82-02-13585-0; Richard Douthwait, The Growth Illusion, Lilliput Press Ltd, London, 1992, ISBN -946640-87-4; David C. Korten, When Corporations Rule the World, Kumarian Press, Inc. & Berret-Koehler Publishers Inc. 1995, ISBN 1-887208-01-

Geografi: 8. Levekår, utvikling og globalisering

 1. Både økonomisk og kulturell globalisering foregår i et samspill mellom ytre og indre endringsprosesser. På begge felter er det uenighet om hvor nær et radikalt nytt stadium utviklingen har kommet, samtidig som det er uenighet om hvorvidt utviklingen i det hele tatt kan betraktes som en rettlinjet og entydig prosess
 2. Ordet globalisering beskriver en verdenssituasjon med økt flyt over landegrenser - flyt av varer og mennesker, og den mer elektroniske flyten av penger, Dersom vi ser på utviklingen over tid ser vi at veksten i levestandard er så stor at praktisk talt hele befolkningen i et land tjener på at landet driver med internasjonal handel
 3. Globalisering handler om flyt av varer, penger, informasjon, kommunikasjon, teknologi, mennesker, ideer og kulturuttrykk på tvers av landegrensene. Globalisering er ikke noe nytt. Det beskriver en prosess hvor verdens land og mennesker knytter tettere bånd gjennom handel, politikk og kultur
 4. Utviklingen startet imidlertid for alvor på 1920-tallet (Høidal, 2004), og utviklet seg etter hvert til en viktig og dynamisk klynge. Som med den maritime klyngen, var møbelklyngen basert på en kultur kjennetegnet av entreprenørskap og likhet, som også karakteriserer regionen (Amdam & Bjarnar, 2015)
 5. Kulturell globalisering er den raske bevegelsen av ideer, holdninger og verdier på tvers av landegrensene. Begrepet globalisering kom til å bli mye brukt på 1980-tallet, men så tidlig som på 1960-tallet, den kanadiske litteraturkritiker Marshall McLuhan popularisert begrepet global landsby for å beskrive effekten at evnen til å koble til og utveksle ideer momentant ville bringe til.
 6. Globalisering fører som regel til at de industriene som ikke er konkurransedyktige i et gitt land blir lagt ned eller kraftig redusert, med en økning av import av de varene fra andre land som kan produsere de produktene mer effektivt enten på grunn av reduserte kostnadner eller bedre teknologi
 7. Handel og globalisering. Når den globale handelen vokser, blir potensielle kunder for små og store internasjonale foretak flere, Frihandel vil føre til utvikling og industriell take off for utviklingslandene, slik industrialiseringen bygget opp landene i vesten

Globalisering Skolediskusjon

Økt globalisering har mange ulike sider, men en av ulempene ved at språket utvannes kan være at en usunn form for nasjonalisme vokser frem. Dersom større grupper av mennesker ser det som et hovedmål å rendyrke det særnorske kan dette gi seg utslag i økt nasjonaliske, og kanskje i fremmedfrykt. En uheldig utvikling for landet vårt fattigdom, utvikling og demokrati. Noe av bakgrunnen for dette er hentet fra nobelprisvinneren Amartya Sen. Uansett hvordan man bedømmer globalisering står man igjen med det faktum at de land som har fulgt en politikk som innebærer integrasjon i verdenshandelen, koblet med et betydelig innslag av markedsøkonomi, har opplevd relativ sterk vekst Globalisering betyr ofte økt verdenshandel. Verdens handelsorganisasjon (WTO) fremmer globalisering ved å standardisere handelsavtaler for medlemslandene. Tidligere byttet man ferdigvarer, mens nå må det kanskje flere land inn i bildet for å produsere kun én vare. Slik kan man produsere det man kan best og kjøpe andre tjenester fra andre.

Globalisering – StudiewebFremtidsbildet - energiEnorm vekst i verdens inntekter – minimal reduksjon i

Flerspråklighet og globalisering: Det nasjonale budsjettet for 2015 tildelte 31,2 millioner kroner til Universitet i Oslo for utviklingen av flere verdensledende forskningsmiljø. De akademiske miljøene som skulle prioriteres, ble en del av universitetets tverrfaglige fokus Globalisering Ordet globalisering beskriver en verdenssituasjon med økt flyt over landegrenser. Flyt av varer og mennesker. Det er også mer elektroniske flyten av penger, bilder, informasjon og ideer. Globalisering er ikke en enkel prosess som noen mennesker kanskje tror, men et komplekst sett av prosesser med økonomiske, politiske og kulturelle dimensjoner Start studying Levekår, utvikling og globalisering. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

PPT - folkestyrets utvikling i norge PowerPoint

Tegnefilm om globalisering Delt av: jeauen@gmail.com - Publisert: 11.08.2014 20:42 - Oppdatert: 28.05.2015 14:22 Fantastisk tegnefilm om globaliseringens konskvenser på de fleste nivå globalisering og nasjonal identitet, oppgaven begrenser seg derfor til å se på sammenhengen mellom variablene. Dataene i undersøkelsen er hentet fra NSDs undersøkelser om Nasjonal identitet fra 1995 og 2003. Å måle endring med to måletidspunkt kan vær At fenomenet globalisering er noe helt nytt, er altså ikke riktig. Men det er heller ikke riktig - slik enkelte synes å tro - at vår tids globalisering har oppstått som troll av eske i løpet av de aller seneste år. Den er snarere resultatet av en ganske jevn utvikling som har pågått siden siste verdenskrig Utvikling, global helse og ikke-smittsomme sykdommer FORUT | 09.05.2011 - Vi vil slite med de ikke-smittsomme sykdommene i mange tiår fremover, selv om innsatsen styrkes nå, sa konstituert helsedirektør Bjørn Guldvog i sitt innlegg på FORUTs konferanse om global helse

Det bygges fortsatt halmhus i Norge | Cultura Bank

Negative og positive sider ved globalisering; Hva er

Kommunikasjonsstrategi for Statistisk sentralbyrå 2017

Globalisering - Wikipedi

Hva er globalisering? - Civit

Globalisering problemer i ASP Det var ingen strukturerte støtte for utvikling av programmer for globale brukere før ASP.NET. Under den tidlige utviklingen av ASP spredt utviklere som selv finner bare støtte for globalisering i operativsystemer, lesere, ASPer og baksystemer Start studying Kap 8 - Levekår, utvikling og globalisering. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Hva er globalisering? - NR

SANT2004 - Utvikling, modernisering og globalisering Om emnet. Vurderingsordning. Vurderingsordning: Skriftlig eksamen Karakter: Bokstavkarakterer Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter; Skriftlig eksamen: 100/100: 4 timer : Faglig innhold. Emnet tar opp økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle aspekter ved sosial. Globalisering kommer i mange ulike former og fasonger. I denne oppgaven ser vi på noen eksempler på de forskjellige formene for globalisering Her finner du alt av informasjon om utdanning innen GLOBALISERING OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING (Master).Studiet går under: Samfunnsfag, psykologi.Det er registrert 66 relaterte studier til utdanningen GLOBALISERING OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING (Master) - Bremse utviklingen med rettsliggjøring: omkamp etter omkamp i rettssystemet, der ESA blir trukket inn i krevende konflikter om norsk arbeidsliv, er en utvikling som ikke bør fortsette. Partene må i større grad være i forkant og etablere enighet om vanskelige prinsipper som følger av internasjonal handel Utviklingen av datateknologi-med sine sosiale nettverk, video-deler websites har bloggstedene og diverse andre permutasjoner-tjente til å akselerere kulturell globalisering så er det ingen grenser på World Wide Web

8. Globalisering, politikk og utvikling Forelesning for STV2220, vår 2009 Carl Henrik Knutsen * Dagens tekster Acemoglu og Robinson: Paths of economic and political development Rodrik Kap 1: Introduction Kap 2: Openness in perspective Kap 3: Investment strategies Kap 4: Managing turbulence in the world economy * Acemoglu og Robinson, noen punkter Bygger på. Tiden etter den industrielle revolusjonen på 1800-tallet har vært preget av teknologisk utvikling, globalisering og befolkningsvekst. Men de store samfunnsendringene de siste hundre årene er ingenting sammenlignet med utviklingen de siste 25 årene. Hylland Eriksen viser til en rekke eksempler for å illustrere hvor raskt alt går Solidaritet og globalisering Mens alle verdens konflikter bringes inn i våre stuer via fjernsyn, radio og internett så å si i samme øyeblikk som de finner sted, unnslipper de aller største.

Levekår, utvikling og globalisering; Lokalisering og utvikling - elevark; Begrepsbank; Lokalisering og utvikling - elevark. Her kan du laste ned skjemaet fra oppgaven som word-fil.. Kjenner til sentrale problemstillinger innenfor globalt samarbeid, utvikling og konflikthåndtering; Ferdigheter Studenten. Kan anvende faglig kunnskap og relevant forskning om forholdet mellom globalisering og politikk og globalisering og religio Globalisering blir brukt som et begrep for å forstå vår fremtid. Altså et utrykk som brukes om økonomiske, politiske, materielle og kulturelle forflytningen. Globalisering av verdensøkonomien har fått millioner på millioner ut av fattigdom. Dette fastslo FNs utviklingsrapport. Grunnet flere dårlige styrte land er det flere land som ikke kan benytte seg av globaliseringen Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine

Globalisering - handel med andre land er avgjørende for Norg

 1. Globalisering Verden er i rask endring. Det økonomiske tyngdepunktet flyttes østover, gamle maktstrukturer utfordres og nye handelsmønstre tar form. I dette foredraget vil det bli gitt en gjennomgang av den løpende utviklingen i norsk og internasjonal økonomi
 2. Globalisering som fenomen har vært med på å gjøre verden til et bedre sted å leve. En studie som tar for seg utviklingen i 117 land mellom 1970 og 1989,.
 3. Globalisering knyttes fremfor alt til en dynamisk og multidimensjonal prosess for økonomisk integrasjon der nasjonale ressurser blir mer og mer internasjonalt mobile samtidig som nasjonale økonomier i økende grad blir avhengig av hverandre.Viktige drivkrefter bak den økonomiske globaliseringen har bl.a. vært: • Teknologisk utvikling,.
 4. Utviklingen innen informasjons- og kommunikasjonsteknologien har gjort det mulig å ha oversikten over hva som skjer hvor og når over hele kloden samtidig. Og utviklingen innen transportteknologien har gjort det mulig å transportere varer billig over store avstander, slik at sykler fra Taiwan ikke trenger være så mye dyrere i Norge enn i produksjonslandet
 5. Imperialisme og globalisering. 3. mars 2000 kl. 12.16. Rask industrialisering, høy vekst og gradvis fordeling er kjennetegn på utviklingen spesielt i Øst-Asia. Bak stod en sterk stat,.

Kommunikasjon og kultur - Globalisering på flere områder

Ulikhet truer utvikling. Globalisering 4.0 må utforme et nytt narrativ som kan erstatte den urettferdige, utplyndrende og sexistiske nyliberalismen fra de siste tiårene. Vi vil trenge mye mer samarbeid mellom regjeringer om reglene for finans, handel, lønninger og skattlegging Globalisering er en helt ny tilstand, dominert av transnasjonale nettverk for produksjon, handel og finans. På lengre sikt vil det skapes ett verdensomspennende marked. - Vi ser på forholdet mellom produksjon og innovasjon, samt utvikling og bruk av teknologi Globalisering - måling og utviklingstrekk Karsten Stæhr, seniorrådgiver i Internasjonal avdeling* Globalisering er blitt et hverdagsord, men hva betyr det egentlig? Denne artikkelen drøfter hvordan en kan beskrive og måle graden av globalisering. Videre gjennomgås utviklingen på områder med internasjonal

Globalisering og handel - regjeringen

Den anerkjente økonomen Joseph Stiglitz prøver i boken Globalisering som virker å løfte viktige debatter om globaliseringens utvikling over i rommet for praktisk handling Globalisering på mange områder Globalisering er ikke noe nytt fenomen, stadig reduserte transport- og transaksjons-kostnader har ført til stadig økende handel over landegrensene. Dette er en utvikling som har pågått i, nær sagt, flere tusen år, men hvor proteksjonisme i ulike former, i ulike perioder, har bremset utviklingen Hvorfor Human Resource Management? Endringer i våre omgivelser som globalisering, teknologisk utvikling, fokus på bærekraft, automatisering av arbeidsplasser, samt veksten i antall kunnskaps- og servicemedarbeidere, er faktorer som påvirker hvordan virksomheter utvikles Norske investorer har størst beholdning av direkteinvesteringer i Nederland, USA og Sverige. I disse landene økte beholdningene betydelig fra 2014 til 2015. Størst beholdning av direkteinvesteringer i Norge kommer fra Sverige og Nederland, men totalt var det en liten nedgang i 2015 Globalisering er en samlebetegnelse på et mangfold av gjensidig avhengige og ofte gjensidig forsterkende prosesser. En hendelse i Midtøsten, som tidligere kun ville blitt betraktet som et religiøst fenomen, kan i dag ha store og umiddelbare konsekvenser for utviklingen på Oslo børs

Økonomisk globalisering - HHD Artikkel NUP

 1. kunne beskrive utviklingen i menneskers kosthold gjennom tidene - fra jegere og sankere til forbrukere i en globalisert matverden kunne gjøre rede for hva som menes med et bærekraftig kosthold kunne beskrive og vurdere nordisk mat og matkultur i lys av definisjonen på et bærekraftig kosthol
 2. Globalisering og utvikling; Internasjonal migrasjon; Flerkulturell ledelse; Studiets oppbygging. Graden har to studieretninger: Migrasjon; Religion; Studieretning Migrasjon har hovedfokus på forholdet mellom det flerkulturelle Norge og de globale endringer som påvirker arbeidsliv og samfunnsliv
 3. Globalisering og konflikt SVPOL 3502: Årsaker til krig: mellomstatlige og interne konflikter Forelesning 23 oktober-2003 Tanja Ellingsen. Globalisering Økonomisk utvikling avhenger av markedsandeler i viktige, og framtidsrettede næringer. Utviklingsteorie
 4. Globalisering av verdens økonomi har brakt millioner av mennesker ut av fattigdom, fastslår FNs utviklingsrapport. Ordet globalisering blir brukt i sammenheng om utviklingen innenfor økonomi, kultur, politikk og miljø. Det er et samspill mellom mennesker, teknologi, finanskrefter, ideer og medier. Sett bort fra protestene mot globalisering de siste årene, har markedskreftene i verden.
 5. globalisering (eng. globalisation), uttrykk som brukes for å karakterisere sider av utviklingen siden 1980-tallet, særlig statenes og de enkelte økonomiske områdenes økende gjensidige avhengighet som følge av utviklingen av internett-baserte kommunikasjoner og en stadig mer integrert global økono..
 6. Konsekvenser av globalisering: Lokale politikere mister makten de har i små lokalsamfunn, fordi styringen i større grad blir sentralisert (eksempel: EU) U-landene ender ofte opp som «tapere» i globaliseringsprosessen, fordi globalisering avhenger av stadig utvikling innen teknologi og kommunikasjon
 7. Globalisering, regional utvikling og innovasjon. Econa Rogaland inviterer til foredrag av professor Rune Dahl Fitjar. Fitjar jobber til daglig på Handelshøgskolen ved UiS, og ble i 2011 tildelt Stavanger Forums Formidlingspris. Han har sin Ph.D-grad fra London School of Economics and Political Science (LSE)
 • Patellaluksasjon menneske.
 • Musikkuttrykk dim.
 • Beer underground riga.
 • Nettverksmaske wiki.
 • Tempelhof lebensgemeinschaft.
 • Wasabi vs chili.
 • Die fantastischen vier einfach sein.
 • Foo fighters concert 2018.
 • Wetzlarer neue zeitung probeabo.
 • Landschaft in sachsen anhalt im kreuzworträtsel.
 • Norge lön efter skatt.
 • Tribe forsikring.
 • Engelske uttrykk på norsk.
 • Haraløkka borettslag.
 • Titanic 2 building progress.
 • Zespół muzyczny atut jarocin.
 • Cygnus raumtransporter.
 • Galicia españa ciudades.
 • Hot house jazz club gelsenkirchen.
 • Jern spedbarn.
 • Antonio brown instagram.
 • Avrettingsmasse gips.
 • Irène frachon contact.
 • Treningsbukse gravid.
 • Radisson blu plaza.
 • Luftbilder deutschland 1945.
 • Einwohnermeldeamt genthin.
 • Radio gütersloh online.
 • Archiv luftbilder.
 • Areal pytagoras.
 • Merkel nachfolger bild.
 • Savoy fredrikstad.
 • Kalvinistiske predestinasjonslæren.
 • Seaworld orlando rides.
 • Mesut ozil.
 • Singles in ohv.
 • Regnvotter med fleece.
 • Hotell utenfor oslo sentrum.
 • Länder mit todesstrafe liste 2016.
 • Passbilde automat drammen.
 • Montebellorennet resultater.