Home

Nytt regelverk aap 2021

Stortinget vedtok i juni regjeringens forslag til nytt regelverk for arbeidsavklaringspenger (AAP). De nye reglene trådte i kraft 1. januar 2018. - Vi endrer AAP-ordningen fordi vi ønsker å få flere over i arbeid og aktivitet Dette gjelder likevel ikke dersom den som søker om AAP har alvorlig sykdom eller skade. Den nedre aldersgrensen for å motta tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak endres fra 16 til 18 år. Se også: Samlesiden over regelverksendringer for AAP fra 1. januar 2018. Regelverkssiden for AAP er oppdatert med de nye reglene fra 1. januar 2018

Endringer i regelverk fra 1. januar 2018. Ny AAP-ordning. Maksimal stønadsperiode reduseres fra fire til tre år. Vilkårene for forlengelse skjerpes. Det innføres en karensperiode på 12 måneder før det er mulig å søke AAP på nytt for de som har gått ut maksimal stønadsperiode 8. Mars 2018 // Maren Brevik, Fagkoordinator AAP, NAV Klageinstans Nytt regelverk på arbeidsavklaringspenger -et nyttig verktøy for økt deltagelse? - Hvordan det nye regelverket kan bidra til å få flere ut i arbeid

Ny AAP-ordning - regjeringen

 1. Hvis du er mellom 18 og 67 år og skal søke om permanent oppholdstillatelse er det et nytt krav om at du må ha hatt egen inntekt og ikke har mottatt sosialhjelp de siste 12 månedene
 2. Nye regler for AAP har vært gjeldende fra 1. januar 2018. Maksimal stønadsperiode er endret fra fire til tre år. Mulighet for unntak fra maksimal stønadsperiode er endret til to år
 3. e pasienter Lege Paul Kavli møter mange av dem som nå mister hele sin inntekt etter regjeringens innstram
 4. Nye forskrifter fra 1. januar 2018. Fra 1. januar 2018 trådte ny arkivforskrift og den nye riksarkivarens forskrift i kraft. Fra samme tid ble de tidligere forskriftene opphevet
 5. Fra 1/3-2010 trer NAVs nye regelverk om arbeidsavklaringspenger i kraft. Denne stønaden skal erstatte rehabiliteringsstønad, attføringsstønad og stønad for tidsbegrenset uføretrygd. I følge NAV er bakgrunnen for å innføre arbeidsavklaringsstønad bl.a. at Stortinget ønsket et enklere regelverk. Sp..
 6. De nye reglene gjelder fra 1. januar 2018 opplyser NAV i en oversikt. Målsetning. Målet med endringene er å få flere mottakere av AAP tilbake i jobb raskere. Endringene påvirker først og fremst de som søker om å motta AAP fra 1. januar 2018 eller senere, men noen endringer vil også påvirke de som allerede mottar AAP

Gjelder fra 01.01.2018. 1.2.1 Stønadsordninger forut for AAP. Dette fordi et klart og forståelig regelverk vil være viktig for rettssikkerheten, samt at det kan bidra til ressursbesparelser både for den enkelte og for forvaltningen. 1.3 Rettskildeoversikt Færre søker AAP. Den nye analysen fra Nav tar for seg alle som søkte om arbeidsavklaringspenger fra 2010 til 2018. Den viser at det er stor sammenheng mellom hvor mange som søker AAP og situasjonen på arbeidsmarkedet. Når ledigheten øker og det blir vanskeligere å få jobb, øker også antall søknader om AAP Januar kan innebære alt fra høye strømpriser og forsetter om et sunnere liv, til nye Nav-regler.. Må betale tilbake 365.000 kroner til Nav etter Spania-opphold. Og i 2019 er det en del endringer som gjelder mange forskjellige stønader fra Nav, enten du venter barn, blir arbeidsledig eller har cøliaki

Utdypende om AAP-endringene fra 1

 1. Vi har både vurdert rettighetene til AAP i unntaksperiode for alle som hadde unntaksvedtak etter gammelt regelverk, og vurdert rett til unntak for alle som nådde 4- årsgrensen i løpet av 2018.
 2. gene har gitt 3.100 flere personer på sosialhjelp i 2018
 3. Nytt regelverk har gjort det vanskeligere å få positivt svar på søknad om arbeidsavklaringspenger Postet av iØSTFOLD den juni 12, 2019 i NYHETER Fra januar 2018 ble det innført flere endringer i regelverket for AAP
 4. Regjeringens forslag til lovendringer i AAP-ordningen tar sikte på ikrafttredelse 1. januar 2018. at AAP er en midlertidig ytelse foreslås det å innføre en karensperiode på 12 måneder før det er mulig å søke AAP på nytt. Nye regler for arbeidsavklaringspenger
 5. Nav innfører flere endringer i regelverk og satser fra 1. januar 2018. Bildet viser Navs arbeidslivssenter på Lade i Trondheim. Foto: Endringene påvirker først og fremst de som søker om å motta AAP fra 1. januar 2018 eller senere, Regjeringen foreslår en ny,.
 6. To måneder etter dommen i trygderetten stopper Nav arbeidsavklaringspengene hennes med virkning fra 1. januar 2018. Det er også datoen da de nye reglene for AAP ble satt i verk. «Trygderetten har vurdert at du ikke kunne anses som ferdig avklart mot arbeid fra 1. juli 2017 og at du hadde rett til ordinære AAP fra denne dato
 7. AAP (arbeidsavklaringspenger) er en stønad folk med sykdom eller skade mottar mens det avklares om de enten skal bli friskmeldt eller komme over på uføretrygd. Fra 1. januar 2018 kuttet regjeringen makstiden for å motta AAP fra fire til tre år, for å få en raskere avklaring av AAP-mottagere mot jobb eller uføretrygd, ifølge Dagsavisen

KS har levert høringssvar om det nye AAP-regelverket. Les høringssvaret. De to regelverkene bør sammenliknes KS mener at det er godt grunnlag for å sammenlikne de to regelverkene, siden det nye regelverket vil gjelde søknader som sendes inn etter 1. januar 2018 NAV rettskilder. Hos NAV Rettskilder finner du de mest sentrale lover, forskrifter, rundskriv med mer som gjelder tjenester og ytelser i NAV. Ved å søke i NAV Rettskilder kan du gjøre deg kjent med bestemmelsene som har betydning for din situasjon Ny rapport fra Nav viser at det har vært en kraftig økning i antallet personer som går fra AAP til sosialhjelp etter at regjeringen Tobarnsmor Toya Irene Tønnesen er en av dem som ble hardt rammet da regjeringen innførte et nytt og strengere regelverk for arbeidsavklaringspenger (AAP). Regelendringene trådte i kraft 1. januar 2018 For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig, anbefaler vi et abonnement på faghjelp. Les mer om faghjelp her. Nytt grunnbeløp for 2018. Nytt grunnbeløp (G) som gjelder fra 1. mai i år er nå fastsatt. Grunnbeløpet er oppjustert med 3,47 prosent Kutt i arbeidsavklaringspenger (AAP) skal motivere både Nav og brukerne, ifølge regjeringen. - Men 3 år er kort tid å komme fra psykisk sykdom og inn i arbeid, sier Nav-tillitsvalgt. Nye regler for arbeidsavklaringspenger: - Politikerne stempler oss som snyltere, sier «Oda» (19) | FriFagbevegels

Endringer i regelverk fra 1

Alle AAP-mottakere fikk tilsendt informasjon om at det ble innført nytt regelverk fra 01.1.2018, og hva det innebærer. Brukerne får informasjon i det siste vedtaket innenfor den ordinære delen av stønadsperioden om når retten til AAP opphører, og at AAP bare kan forlenges på visse vilkår. Bruker får også informasjon fra veileder» Veiledningsmøter om nye personvernregler Vi får mange henvendelser fra aktører som ønsker veiledning i de nye personvernreglene. For at slike møter skal være så nyttige som mulig både for dere og oss, har vi laget en oversikt over hvilken informasjon dere må ha med i en henvendelse om veiledningsmøter Nye personvernregler fra 2018. EU-parlamentet har vedtatt ny personvernforordning som skal erstatte dagens personlovgivning i EU fra mai 2018, loven vil også bli gjeldende for Norge som EØS-land. Endringen blir den største innen personvernlovgivning i Europa siden EU vedtok det forrige personverndirektivet fra 1995 www.rally-lydighet.co

Find Nytt up to 70% off on Lyst. Shop the new collection! Need some inspiration? Your fashion search starts here du er her: / start / artikler / de nye reglene for overforing av ferie Infotjenester har byttet navn til Simployer . Denne artikkelen er skrevet før navneendringen, og du kan derfor finne henvisninger til Infotjenester i artikkelen Nytt regelverk om pakkereiser fra og med 1. juli 2018 Den 1. juli 2018 erstattes gjeldende lov om pakkereiser av en ny pakkereiselov, og den har et ambisiøst siktemål. Loven gjennomfører EUs pakkereisedirektiv 2015/2302/EU, som skal totalharmoniseres for å oppnå mer ensartede regler over hele EU Ansatte har krav på 25 virkedager ferie hvert år. Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte tar ut full ferie. Ved sykdom gir loven mulighet for å..

I januar 2019 ble det innført nye regler for beregning av sykepenger. Endringene gjelder både for sykepenger i og utenfor arbeidsgiverperioden. Dette berører alle som jobber med sykepenger. Arbeidsgivere som kan beregningsreglene for sykepenger sikrer at bedriften utbetaler korrekt beløp når ansatte blir syke Viktige meldinger. 18.09.2018. Nytt krav til at du som skal søke om permanent oppholdstillatelse må kunne forsørge deg selv; 29.06.2018. Informasjon til flyktninger fra Sri Lanka som har søkt om permanent oppholdstillatels Nav har praktisert reglene som gjelder sykepenger, AAP og pleiepenger ved midlertidige utenlandsreiser innen EØS feil. Slik er de nye reglene Dette betyr de nye byggereglene for deg. Nye byggeregler vil gjøre det enklere for folk flest å føre opp mindre bygg på egen eiendom. Sjekk hva du står fritt til å gå i gang med nå - og. Rapporteringspliktiga arrangemang - ett nytt regelverk på skatteområdet, SOU 2018:91 (pdf 2 MB) Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen

Nytt krav til at du som skal søke om permanent

Konflikt med NAV - Jurist om NAV-regelverk: - En

 1. Regjeringen har satt et mål om at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. På disse sidene finner du råd, veiledning, verktøy og inspirasjon som ledere og HR i staten kan benytte i sitt arbeid med å nå målet
 2. Med ny lov oppstår det derfor behov for å gjennomgå og revidere vedtektene, slik at man sikrer at de er i samsvar med den nye loven. Vedtektsbestemmelser som er i strid med loven, vil opphøre å gjelde 1. januar 2019. Styrene må derfor i løpet av 2018 gjennomgå og sørge for at reviderte vedtekter blir vedtatt av årsmøtet
 3. nelig ferdsel. Den gjelder for både offentlige og private parkeringstilbud. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2017
 4. NAV plikter etter folketrygdloven § 11-12 å vurdere forlengelse av AAP. De gjør ikke det i alle tilfeller og selv om de gjør det så er det sjelden de mener vilkårene for dette er oppfylt. Dette er ikke riktig. I en sak jeg klaget på for en klient fikk klient omgjort vedtaket og fikk rett til AAP utover varigheten på 4 år

Lege om nye Nav-regler: - Det er helt krise for mine

Endringer i ny arvelov. Forslag til ny arvelov ble lagt frem av regjeringen den 22. juni 2018. Loven er nå vedtatt av stortinget og sanksjonert i statsråd, men det er ikke bestemt når den skal tre i kraft enda. I den nye loven videreføres i hovedsak dagens arveregler, inkludert reglene om slektens arverett Konsekvenser av nytt økologiregelverk fra 2021 - Sammendrag juli 2019 Etter oppdrag fra Mattilsynet Bakgrunn Den nye økologiforordningen - forordning (EF) nr. 848/2018 - blir gjeldende fra 1. januar 2021. Mattilsynet har bedt Debio om å utrede konsekvensene av en del av de regelendringene som er vedtatt • Et nytt og strengere AAP-regelverk trådte i kraft 1. januar i fjor. En analyse fra Nav viser at innstrammingene har gitt 3.100 flere personer på sosialhjelp i 2018. • Ifølge Nav er det skjerpelsen i vilkårene for å få forlenget AAP ut over ordinær periode som har ført til økningen Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven, sosialtjenesteloven og enkelte andre lover samt oppfølging av anmodningsvedtak om pleiepengeordningen, når det gjelder blant annet: - bestemmelsene om kvalifiseringsprogram i sosialtjenesteloven hva gjelder inngangsvilkår, varighet og innhold. - om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført.

Nye lovendringer om arbeidsavklaringspenger (AAP) Den 1. januar 2018 kom det nye endringer om arbeidsavklaringspenger (AAP) - kapittel 11 i folketrygdloven. Hovedformålet med lovendringen er å få flere mottakere av arbeidsavklaringspenger tilbake i arbeid raskere Den sentrale myndigheten for det bygningstekniske regelverket. Veiledning om tekniske krav til byggverk Forskrift om tekniske krav til byggverk trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge Arbeidsrett - I forrige ukes tips redegjorde vi for de nye reglene i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse. De nye reglene - som trer i kraft fra 1. januar 2019 - innebærer at arbeidstakere skal sikres et minimum av forutsigbarhet i arbeidsforholdet, slik at det blant annet må fremgå en konkret stillingsbrøk av ansettelseskontrakten. De nye reglene er særlig ment å ta et oppgjør med. Utbetalinger og varighet Spørsmål: Jeg har hørt om nytt regelverk på AAP. Hvordan kan jeg vite hvor lenge jeg får penger? Svar: Hvor lenge du kan få arbeidsavklaringspenger, avhenger av behovet ditt for å være i arbeidsrettet aktivitet eller gjennomføre medisinsk behandling for å komme i jobb

Retningslinjen har fått nytt navn, ingress og dokument- id ved overgangen til ny UDI Regelverk. 30. aug Endret: RS 2018-003 Fornyelse av tillatelser gitt etter søknad om beskyttels Konkurransereglementer Her finner du skytterforbundets fellesreglement og konkurransereglementer i PDF-format for nedlasting. Konkurransereglementene er hovedsak en oversettelse av det internasjonale skytterforbundets (ISSFs) regelverk (siste versjon fra 2018, med mindre tillegg i 2020); i tillegg kommer et eget regelverk for nasjonale pistoløvelser og et regeltillegg for rifle med nasjonale. Det som er nytt med det nye regelverket, er at behandlingsansvarlig får hjelp til å avgjøre hva som er forenlige formål og ikke, ved en «kompatibilitets-test» i forordningsteksten. Dersom konklusjonen er at det nye formålet er uforenlig med det gamle, skal det innhentes samtykke , eller behandlingen må hjemles i lov Selv om du jobber i en bedrift med tariffavtale med AFP-bilag må visse krav til arbeidsforholdet være oppfylt for at du kan få AFP. Vilkårene vurderes ved to tidspunkter; 62-årsdagen din og datoen du vil ta ut AFP fra (uttakstidspunktet) Ikke bare står de uten inntekt - de tilhører også høyrisikogruppen. - Jeg blir fysisk dårlig av regjeringens forskjellsbehandling, sier Elisabeth Thoresen

Nytt regelverk om flyskolar i januar 2019 Ein DTO er ein organisasjon (flyskole) som utfører bestemte aktivitetar i tråd med Kommisjonsforordning (EU) No 216/2008 (Basisforordningen) utan førehandsgodkjenning, på bakgrunn av erklæring til luftfartsmyndigheitene Regelverket rundt AAP har blitt strammet inn.Det vil påvirke de som har AAP og nye søkere forskjellig, men fra 1. januar 2018 har perioden nye søkere kan gå på AAP har blitt kortet ned til 3 år, og det er innført et «karensår» etter endt AAP før man kan motta ytelsen igjen 22.06.2018: PDF: Veileder om bruksbegrensninger for proteiner og mineraler av animalsk opprinnelse i fôr (TSE-regelverket) 05.06.2018: PDF: Kortversjon av veiledning om bruk av ernæringspåstander og helsepåstander: 19.04.2018: PDF: Matmerking - Veiledning om god opplysningspraksis: 11.04.2018: PDF: Veileder om import av frø til. NYTT REGELVERK FOR INNASKJÆRS ARBEIDSDYKKING Bakgrunn for forslag til endringer, hvilke endringer foreslås og når vil endringene tre i kraft? Yrkesdykkerkonferansen 13 -14 november 2018 Lisbeth M. Tveit, Koordinator for arbeidsdykking, Arbeidstilsyne § 14-2. Fortrinnsrett til ny ansettelse § 14-3. Fortrinnsrett for deltidsansatte § 14-4. Virkninger av brudd på reglene om fortrinnsrett § 14-4 a. Rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid § 14-4 b

Bistand i forbindelse med nytt regelverk. November 1, 2018 | Bjørn-Kristian. Eskan AS opplever for tiden stor pågang av nye og gamle kunder som trenger bistand i forbindelse med det nye regelverket som trer i kraft fra 01.01.2019 Ny IPS - dette er regelverket Oppdatert: 3.11.2017 9:35 Stig Flesland Det er kanskje vanskelig å ha unngått å få dette med seg de siste dagene, men den nye IPS-ordningen er nå åpnet. Det endelige regelverket var imidlertid ikke klart før forrige uke

Nye forskrifter fra 1

 1. Skifter du kommune for både arbeidssted og pendlerbolig, kan fradrag gis i en ny 24-månedersperiode. Endring i krav til antall besøksreiser Har du hjemmet ditt i et annet EØS-land og arbeider i Norge, er kravet til antall besøksreiser for å kreve fradrag for reisekostnader, kost og losji endret fra 2018
 2. Deltakerforskriften 2018, § 6 siste ledd lyder: «Hvis eier av fartøy som deltar i åpen gruppe inngår i konstellasjon av eiere som eier annet fartøy, og eierandelen i eierkonstellasjonen er nødvendig for oppfyllelse av aktivitetskravet i deltakerloven § 6 annet ledd, kan ikke sistnevnte fartøy delta i åpen gruppe i samme fiskeri.
 3. Nytt regelverk, nye muligheter og masse avviksmeldinger! 06.11.2018. Agenda • Bakgrunn • Prinsipper og regelverkskrav Ny konkurranse -Innebygd personvern i praksis 2018 26 Datatilsynet inviterer til ny konkurranse om beste programvare utviklet utfra prinsippene for innebygd personvern. Send oss programvare, tjenester, apper elle
 4. AAP-aksjonen has 9,462 members. Dette er en gruppe for alle som er interessert i AAP-saken. Gruppa eies og drives av foreningen AAP-aksjonen (AAPA), se..
 5. Til tross for at antallet nye sosialhjelpsmottakere gikk ned med 1 000 personer fra 2017 til 2018, økte gruppen som kom dit fra AAP-ordningen fra 7 300 til 9 100 personer
 6. utter kan du beregne, mens prisen varierer fra sted til sted

Nytt regelverk fra NAV - arbeidsavklaringspenger

Digitaliseringens påvirkning på varehandel - 2018 (PDF) Lønnsomhet i varehandelen - rapport 2019 (PDF) Lønnsomhet i varehandelen - rapport 2018 (PDF) Koronasituasjonen har satt det norske arbeidslivet i en ekstrem situasjon, og mange vil trenge ny og oppdatert kompetanse for å fortsatt kunne stå i jobb Forskriften er en del av oppfølgingen av høringen i fjor høst om nytt regelverk som skal regulere turistfiskenæringen. De viktigste elementene i det nye regelverket er: Det innføres en registreringsordning for turistfiskevirksomheter. Det innføres en fangstrapporteringsordning for turistfiskevirksomheter Barnehage - oversikt regelverk Opplæring - oversikt regelverk Regelverkstolkingar frå Udir Spesielt for Det viser en ny analyse. Sist endret: 02.06.2020. Tilskot til læremiddel. Søk om tilskot til å utvikle læremiddel og pedagogisk materiell for barnehage på område som det ikkje er ein kommersiell marknad for I mai 2018 trer nytt personvernregelverk i kraft. Reglene gjelder alle virksomheter i Norge, både små og store. På dette frokostseminaret vil du få praktiske tips og råd til hvordan din bedrift kan etterleve nytt regelverk. Seminaret vil også fokusere på mulighetene for å bruke kundedata til å utvikle virksomheten. Seminaret vil blant annet inkludere følgende temaer

Fra 1. oktober 2016 innføres et nytt regelverk om krav til helse for å kunne ha førerkort. Det nye regelverket er tilpasset EUs førerkortdirektiv, skriver Oppland Arbeiderblad. Fastlegen vil. «Alle AAP mottakere fikk tilsendt informasjon om at det ble innført nytt regelverk fra 01.1.2018, og hva det innebærer. På bakgrunn av det som står over her så la jeg ut et spørsmål inne på fb siden NAV-Spørsmål? hvor jeg spurte hvor mange som hadde mottatt denne informasjonen fra NAV Nytt fra og med sommeren 2013: Inndrivelseskompensasjon mellom næringsdrivende på 300 kroner (380,- kroner i 2018). Merverdiavgift. Purregebyr regnes som en finansiell tjeneste, og det skal derfor ikke beregnes merverdiavgift på beløpet. Inkass Et nytt bestillingsreglement for losbestillinger trådte i kraft 3. april 2018. Bestillingsreglementet er blitt formalisert og samlet i ett regelverk, Forskrift om losplikt (lospliktforskriften). Ved å formalisere og samle alle losbestillingsregler i en felles forskrift, får brukerne av lostjenesten enklere og mer oversiktlig tilgang til gjeldende regelverk for ulike kystområder Nye regler for Brannvarsling og slukkeutstyr i boliger og fritidsbolig. Det har kommet en ny forskrift om brannforebygging, dette medfører at det blir strengere krav til brannvarsling. Vi har lagt ut hele §7 som omhandler brannvarsling og manuellt slokkeutstyr i bolig og fritidsbolig

Rundskriv til ftrl kap

Trangere nåløye for få AAP - Velfer

Ikke brudd på regelverk Rogaland fylkes­kommune gjennom­førte tidligere i 2018 en åpen anbuds­konkurranse for renholds­produkter, papir og plast. Denne er nå vurdert av klage­nemnda Kofa som en såkalt «prioritert rådgivende sak». Ny leder blir Jacob Aarup-Andersen, som starter 1/9-2020 AAP-mottakere får ikke pleiepenger etter lovendring: På sykehuset fikk hun høre at hun hadde rett på pleiepenger, men det har hun ikke lenger etter at et nytt regelverk trådte i kraft i januar i fjor. - Jeg synes det er helt på trynet. - Lovendringen som trådte i kraft 1. januar 2018,. Denne uken kom EU-landene til enighet om nytt regelverk for energieffektivisering og for styringsdialog for energi og klima. Det er blant annet satt et mål om å effektivisere energiforbruket i unionen med 32,5 prosent innen 2030

Nye Nav-regler i 2019 - Nav: Enkelte får 20

2. Vegring medfører 5 feilpoeng (som vanlig), samt at hinderet må passeres på nytt. Det godtas inntil 3 vegringer pr. hinder (diskvalifikasjon ved 4 vegringer på samme hinder). 3. Det dømmes kun kontaktfeil mellom hund og fører en gang pr. hinder, men vedvarende kontakt mellom hund og fører dømmes på vanlig måte som vegring Pensjonsreformen er en reform av det norske pensjonssystemet. Det ble påbegynt i 2001 da Stoltenberg I-regjeringen nedsatte Pensjonskommisjonen.Kommisjonen ble ledet av Sigbjørn Johnsen, og bestod av både stortingspolitikere og uavhengige eksperter.Reformen er beregnet ferdig sluttført og implementert i 2025, når det aller første årskullet blir fullt ut berørt av nytt regelverk

Nye Nav-regler - Frp: - Nav må rydde opp

Langt færre får AAP etter regjeringens innstramming

Re: Til krikkert: Ny søknad/gjenopptak av AAP Post by krikkert » Thu Oct 01, 2015 18:16 Legen din har rett angående det at han ikke skal konkludere med tanke på uførhet - han skal bare beskrive helsesituasjonen din posisjonsangivelse, kan benytte denne frem til 1. juli 2018. Tabell 3: Frist for å installere radioutstyr om bord på eksisterende fartøy Byggetidspunkt Størrelse / Fartsområde 10,67- 15 8 - 10,67 8 - 10,67 8 nytt regelverk for fiskebåter under 15 meter.ind Ny i ringen? Om utstilling er nytt for deg anbefaler vi vår folder «Ny i ringen». Folderen forklarer utstillingsregler på en lettfattelig måte. Lykke til i ringen! Vil du lære mer om juniorhandling? Da kan du besøke NKKU - Norsk Kennel Klub Ungdom - sine nettsider her Ved juletider i 2016 ble forslag til regelendringer for beskatning av naturalytelser sendt på høring fra Skattedirektoratet. Etter mange kritiske bemerkninger fra høringsinstansene og deretter nye vurderinger, ble et endelig forslag til nye regler lagt frem i revidert nasjonalbudsjett i mai 2018

Nytt regelverk for samordning av pensjon. Forslag til nødvendige lovendringar vil bli sendt på høyring hausten 2018. Her kan du lese meir om den nye avtalen . er det òg eit krav at vedkommende søkjer om AAP (arbeidsavklaringspenger) eller uføretrygd frå folketrygda Publisert: 21.12.2018 | Sist endret: 22.08.2019. Ny sikkerhetslov trådte i kraft 1. januar 2019. Loven skal forebygge, avdekke og motvirke sikkerhetstruende virksomhet. Kort innføring i ny sikkerhetslov. NSM har laget et kort elæringskurs som tar for seg de aller viktigste punktene i den nye sikkerhetsloven Velg relevant fane for regelverk fra Sjøfartsdirektoratet. Noen lenker fører til Lovdata Nytt regelverk for behandling av personopplysninger (GDPR) trer i kraft 20. juli 2018. Vi har derfor gjennomgått våre rutiner for behandling av personopplysninger, samt oppdatert vår personvernerklæring. Våre nett-tjenester bruker informasjonskapsler (cookies) til å huske påloggingsopplysninger, samt forbedre brukeropplevelsen Så jeg lurte på om jeg må ta med en ny legeerklæring til nav for å få aap penger igjen eller trenger jeg ikke det siden jeg ikke har fått noe beskjed om det fra saksbehandleren min Besvart 05.11.2018 11:23 Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid. Se spørsmål og svar som ligner for nyere spørsmål.

AAP er en helse relatert ytelse du kan motta dersom du ikke har noen rett på sykepenger. For å få innvilget AAP må din arbeidsevne være nedsatt med minst 50% til ett hvert yrke, på grunn av sykdom, skade eller lyte. 01.01.18 trådde nye AAP regler i kraft. • Tiden på AAP gikk ned fra 4 til 3 år Dagens personvernregelverk vil i mai 2018 erstattes av EUs nye personvernforordning (GDPR - The General Data Protection Regulation). Virksomheter pålegges nye og strengere plikter, samtidig som privatpersoner får nye rettigheter. Virkningen av nytt regelverk for personvern. 15 november 2017

 • Klipping av alpakka.
 • Rhodos sephora.
 • Frukttørker jula.
 • Kochschule bremen horn.
 • Fjelltreffen den norske turistforening.
 • Jakob rothschild.
 • Ekspedisjonen nordfjordeid.
 • Thuja hekk.
 • Coconut crab vs fidget spinner.
 • Rossmann fotoleinwand gutschein.
 • Skruehull i gipsvegg.
 • Luftbilder deutschland 1945.
 • Draculaura.
 • Blodtyper og sykdom.
 • Radio gong haare.
 • Bitcoin code login.
 • Regnskapstall 2017.
 • Dolce gusto kaffemaskin automatisk.
 • Bivirkninger av aclasta.
 • Darmkrebs lymphknoten befallen prognose.
 • Bodø radio arbeidskanal.
 • Tilberedning av isgalt.
 • Alfa romeo giulietta feil.
 • Østfold politidistrikt sarpsborg.
 • Mandelstein fjerne mandler.
 • Billettkontroll jobb.
 • Forskjell på fordamping og kondensering.
 • Nike air max damen sale.
 • Målarbilder för vuxna.
 • Ascii guten rutsch.
 • Animierte geburtstagskarten mit musik gratis.
 • Overvintring av begonia.
 • Vegan forbundet.
 • Kjemisk peeling resultat.
 • Global oppvarming fisk.
 • Hengekøyestativ jysk.
 • Nye kompetansekrav lærere 2016.
 • Heilsarmee meißen kleiderkammer.
 • Hur känns rippling.
 • Stepptanz chemnitz.
 • Verspielen schleswig.