Home

Ssb utdanning i norge

Utdanning - SSB

 1. Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Utdanning - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet
 2. Liste med Om forskning i SSB Forskning i SSB; Ansatte; Liste med Utdanning i Norge. Publisert: 15. august 1997. Åpne og les publikasjonen i PDF (134 sider) Mange sider ved norsk utdanning har hatt en sentral plass i den utdanningspolitiske debatt de siste årene
 3. Bruker nærmere 200 milliarder på utdanning Publisert 27. mars 2019. De totale driftsutgiftene til utdanning utgjorde 198,6 milliarder kroner i 2016, som tilsvarer 6,4 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) i Norge. Nærmere 80 prosent av utdanningskostnadene var knyttet til offentlige utdanningsinstitusjoner. Les me
 4. I Fakta om utdanning finner du det meste av tall om utdanning i Norge - fra barnehage til universitet. Fakta om utdanning 2020 - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet
 5. Utdanningsnivå for menn og kvinner 16 år og eldre 1 Publisert 20. juni 2019; 2013 2018; I alt I alt Menn Kvinner; 1 SSB mangler opplysning om utdanningsnivå til mange innvandrere. Fra og med 2014 inneholder tall for utdanningsnivå beregnede verdier for denne gruppen
 6. oritetsspråk, både internt i SSB og eksternt
 7. SSB har en egen statistikk for kjønnslikestilling i Norge som viser hvor likestilte vi er basert på 12 indikatorer. Lønnsstatistikken og ulike statistikker for utdanning er også viktig i et likestillingsperspektiv

Utdanning i Norge - SSB

 1. Utdanning er obligatorisk og gratis for barn og ungdom mellom 6 og 16 år. All ungdom mellom 16 og 19 år har lovfestet rett til tre års videregående opplæring. Historien til skole og utdanning i Norge finnes i artikkelen Norsk utdanningshistorie.
 2. Over 6 000 flere studenter var registrert i høyere utdanning i 2001 enn året før, og det var nesten 55 000 flere i høyere utdanning i 2001 enn ti år tidligere. Antall registrerte studenter i høyere utdanning har økt så å si hvert år, bortsett fra i 1997 og 2000
 3. Utdanning 2013 tar for seg et bredt spekter av temaer innenfor utdanningsfeltet og alle nivåer i utdanningssystemet, helt fra barnehage til doktorgrad. Utdanning 2013 - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet
 4. Vi vet fra andre kilder (SSB 2015c) at norskfødte barn av innvandrere som gruppe har langt høyere andel under utdanning enn gjennomsnittet i Norge. Figur 9 Med såpass lav sysselsetting som innvandrerne, og særlig flyktningene har, er det som ventet at inntektsnivået også er lavt

Ser vi på det samlede utdanningsnivået i Norge, er det svært få som ikke har noen utdanning (0,1 prosent). 9 prosent har utdanning på grunnskolenivå. Både blant vestlige og ikke-vestlige innvandrere er det ca. 20 prosent vi mangler utdanningsopplysninger for Denne brosjyren presenterer hovedtabeller for utdanningsstatistikk i Norge, fra barnehage til høyere utdanning. Fakta om utdanning 2015 - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Høsten 2015 var det drøyt 283 100 studenter i høyere utdanning i Norge eller studenter fra Norge i utlandet. Dette gir en økning på 10 600 studenter fra året før. Til sammenligning økte studenttallet med drøyt 3 400 fra 2013 til 2014 Denne brosjyren inneholder hovedtabeller for utdanningsstatistikk i Norge. Statistikken bygger på tall for 2012 SSB forsker mye på innvandring, Utdanning. Forskjellene i Nordmenn som utvandrere. Samtidig som mange flytter til Norge, er det også mange som flytter ut

Tekstlig innhold i dette verk er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data ().Lisensen gjelder ikke øvrig innhold. Dersom du benytter innhold fra yrkesbeskrivelsen ber vi om at endringer og tillegg merkes, og at du henviser til kilden på følgende måte: Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data () Slik har innvandrerbarn det i Norge. For første gang på ti år har SSB gjort opp status for norskfødte med innvandrerforeldre. Ikke overraskende viser det seg at barn av innvandrere er blitt mer lik andre nordmenn enn foreldrene er En kantor har en minstelønn på 405 800-528 300 kroner i året. En organist uten utdanning tjener mellom 282 000 og 384 700 kroner i året. Organister med fagutdanning eller høyere utdanning tjener mellom 373 000 og 437 200 kroner i året. (Kilde: KA, Hovedtariffavtalen 2016-2018)

Som høyere utdanning regnes her både kortere og lengre høyere utdanning slik som SSB definerer det. Det vil si at som høyere utdanning regnes alle som har fullført en universitets- og høgskoleutdanning eller har tatt en forskerutanning. Mulige feil kan særlig knyttes til utdanning tatt i utlandet. Takk til kaasogmulvad.dk for kommunekart En tolk arbeider for at mennesker, som ikke snakker felles språk, skal kunne forstå hverandre.. Det finnes to typer tolk: talespråkstolk og tegnspråktolk.. Talespråkstolk, som denne siden handler om, må ikke forveksles med tegnspråktolk. Å tolke er å oversette muntlig fra et språk til et annet, direkte i en situasjon hvor noen kommuniserer Utdanning. Når det gjelder utdanning, ligger Norge på tredjeplass etter Australia og New Zealand (2013). Det tallet UNDP har kommet fram til her, er basert på indikatorer som den voksne befolkningens lese- og skriveferdigheter og hvor mange som går i grunnskolen, i den videregående skolen og som tar høyere utdanning

Deres barn har hele sin livserfaring fra Norge, og tar viktige livsvalg med norske rammebetingelser. Mange av innvandrernes valg i Norge påvirkes av sosiale forhold i hjemlandet - for eksempel når det gjelder kvinners yrkesdeltagelse. Det er i mye mindre grad tilfelle for deres barn, sier Østby. Utdanning forklarer sent familieli SSB-rapport sår sterk tvil angående «antakelse» om kvoteflyktninger Norge har fulgt i 10 år Etter at måten kvoteflyktninger ble plukket ut på ble endret, har sysselsettingen blant.

Det er om lag 2 581 000 boliger i Norge. Selv om det er flest eneboliger på landsbasis, er det store geografiske forskjeller, og i de store byene er det vanligst med blokkleiligheter. Særlig gjelder det for Oslo, der andelen blokkleiligheter er 72 prosent og andelen eneboliger bare 8. Utdanning •Ungdommen nå til. Høyere utdanning blant norsksomaliere og andre minoriteter i årene 2004-2018 (SSB, 2018) Somaliere er en ung gruppe i Norge, et bilde som tydeliggjøres ved norskfødte, blant hvem hele 92 % befinner seg i aldersgruppen 0-19 år per januar 2019. [50

Fakta om utdanning 2020 - SSB

Ifølge SSB var det 21 364 iranere bosatt i Norge i 2016. De fleste iranere i Norge kommer fra persisktalende fylker i Iran. Omtrent 40% av iranere i Norge er kurdere som kommer fra kurdisktalende fylker i Vest Iran inkludert Kurdistan fylke og Vest-Aserbajdsjan . 8% er Azeri-tyrkere fra Øst-Aserbajdsjan og Ardabil , 4% har opprinnelse fra fylket Luristan , og 2% er nord-iranere Norge har mye vannkraft, og elektrisitet er en viktig energikilde. Vi har verdens nest største elektrisitetsforbruk per innbygger: 23 700 kWh. Dette er nesten tre ganger gjennomsnittet i OECD. Dette tallet omfatter elektrisitetsforbruket i alle næringer, ikke bare husholdningenes forbruk Grupper med lang utdanning har bedre helse enn grupper med kortere utdanning. Røyking er trolig en viktig årsak til forskjellene. . Illustrasjon: Folkehelseinstituttet/Fete typer Hovedpunkter. Det er store sosiale helseforskjeller i Norge, særlig ser vi forskjeller mellom utdanningsgruppene SBB: Så mye koster det samfunnet at skolene er stengt. Barn og unge som stenges ute fra undervisning og høyere utdanning. Foreldres produksjonstap. Dette koster samfunnet til sammen 1,7 mrd. kroner daglig, mener SSB SSB: Verdens dyreste flyktningeleir ligger i Norge Av: Karine Haaland 18. desember 2019, 16:31 Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) serverer boller under dialogmøte om likestilling med norsk-somaliere på Tøyen i Oslo den 12. desember 2018

I 1971 innvandret 1000 personer fra Pakistan til Norge. Bare 9 av dem var kvinner og 27 var barn. Det er først etter 1989 at SSB har god statistikk over grunnen til at noen innvandret til Norge fra land utenfor Norden. Statistikkbyrået skiller i dag mellom arbeidsinnvandrere, flyktninger, familiegjenforente og utlendinger som tar utdanning i. SSB: Flere eldre enn yngre i Norge om 15 år - Norge vil snart ha flere rullatorer enn barnevogner, sier Marianne Tønnessen. Hun er Statistisk sentralbyrås ekspert på beregninger av befolkningsutviklingen Barnefattigdom i Norge: Omfang, utvikling og geografisk variasjon. Fafo-rapport 2009:38. Revold, Mathias Killengreen. (2016). «Økende sosiale forskjeller mellom utdanningsgrupper» SSB. Seim, Sissel og Larsen, Hege (red.) (2011). Barnefattigdom i et rikt land. Kunnskapsoppsummering om fattigdom og eksklusjon blant barn i Norge. HiO-rapport. Der er en av indikatorene SSB peker på Andel av lokale myndigheter som vedtar og gjennomfører lokale strategier for katastrofeberedskap i tråd med tilsvarende nasjonale strategier (1.5.4). Denne indikatoren refererer til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps Kommuneundersøkelse for 2019, der 98 % av kommunene i Norge har slike katastrofeplaner Norge har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked. Det vil si at det i mange yrker er enten mange menn eller mange kvinner som er ansatt. Gutter og jenter tenker fremdeles tradisjonelt når de skal velge utdanning og yrke. Utdanning.no hadde i 2015 en undersøkelse om unges utdannings- og yrkesvalg

Norge er blant de beste i verden på å gi skolegang til alle, og vi bruker store ressurser på utdanning. - Utdanning er den beste måten å sikre fremtiden på. Vi lykkes på mye, men har fortsatt utfordringer vi må løse sier kunnskapsminister Torbjørn Røe. Eldrebølgen kan vi egentlig si allerede er her. Mens det i 1950 bare var vel 8 prosent som var 67 år og over, er det i dag 15 prosent som er 67 år og over.. I årene framover, når de store etterkrigskullene blir pensjonister, vil denne andelen øke ytterligere, til over 18 prosent i 2030 og nesten 23 prosent i 2050. Aldringen forventes å bli mye sterkere i distriktene enn i byene Finansminister Siv Jensen mener innvandring er hovedgrunnen til at ulikhetene øker i Norge. Hun tar feil, mener SSB-forsker Utdanning i Norge Alt om studier, skoler og studiesteder. Oslo Bergen Trondheim Stavanger Kristiansand Tromsø Fredrikstad Ålesund Alle Viser 242 studiesteder i Norge . Alstahaug. 1 skole 23 studier. Alta. 3 skoler 50 studier. Andøy. 1 skole 8 studier. Arendal. 2 skoler 45 studier. Asker. 5 skoler 55 studier. Askim. 1 skole 27. Utdannelse i Norge vedtas av Stortinget etter regjeringens forslag til mål og rammer, mens Kunnskapsdepartementet (KD) er landets øverste forvaltningsorgan og har ansvaret for gjennomføring av den nasjonale skolepolitikken.. En felles nasjonal standard blir sikret gjennom lover, forskrifter og læreplaner.Fylkesmannen i hvert fylke har ansvar for rapportering, tilsyn og kontroll med at lov.

Video: Befolkningens utdanningsnivå - SSB

Statistisk sentralbyrå (SSB) har slått fast at de gjennomsnittlige boutgiftene for husholdninger i 2015 var ca. 96 657 kroner. Fattige i Norge Det er ikke uvanlig å se folk som tigger på gata i de store byene i Norge på utdanning og kunnskaper (eksempelvis på grunn av dysleksi som ikke har blitt fulgt opp i skolesystemet), fattigdom og svak tilknytning til arbeidslivet. I tabell 1 har vi konkretisert ulike typer nød og lidelse, delvis basert på arbeidene til den amerikanske sosiologen Ronald Anderson (2014, 2015) SSB: Norge får én million innvandrere i 2025 (VG Nett) Befolkningsveksten i Norge øker dramatisk og nye anslag fra SSB viser at vi blir seks millioner nordmenn allerede i 2029 Statistisk sentralbyrå (SSB) har målt Norges Gini-koeffisient av inntekt siden 1986. (SSB bruker en annen regnemåte enn OECD. Norges Gini-koeffisient varierer derfor noe mellom OECD og SSB.) Statistikken viser at inntektsulikhetene i Norge faktisk har steget siden dette. Ser man perioden under ett er økningen 29 % Norge var i utgangspunktet nøytralt under begge verdenskrigene, men ble okkupert av Tyskland under andre verdenskrig. Gjenoppbyggingen av landet og utviklingen av en sterk velferdsstat preget etterkrigstiden. Norge stemte nei til medlemskap i EF i 1972, og EU i 1994. Etter at landet begynte å utvinne olje på 1970-tallet vokste økonomien raskt

Kilde: FHI og SSB. Du kan lese mer om cannabis i den nye «Cannabisboka» (Bretteville-Jensen og Bramness, 2019). Her beskrives cannabisbruken i Norge, i tillegg til en rekke temaer som cannabisdebatten, kontrollpolitikk, internasjonale utviklingstrekk, forebygging, avkriminalisering og legalisering. Sentralstimulerende stoffe SSB-rapport sår sterk tvil angående «antakelse» om kvoteflyktninger Norge skriver SSB i rapporten. Etter at Norge begynte å prioritere barnefamilier for eksempel om barna tar utdanning Fleksibel utdanning Norge bruker alle sine ressurser på å bidra inn i den store digitale dugnaden som nå foregår. Vi arbeider tett med ressursgrupper på Facebook, vi bidrar til ressurssider på nett, og vi deler aktivt all informasjon som kan være til hjelp for lærere og utdanningstilbydere Norsk standard for utdanningsgruppering, forkortet (NUS 2000) har siden 1970 vært Statistisk sentralbyrås kategorisystem for utdanningstype. Standarden brukes for å gruppere personers utdanningsaktiviteter og personers utdanningsbakgrunn i SSBs utdanningsstatistikk og i andre statistikker der utdanning inngår som en variabel SSB har analysert siktede gjerningspersoner blant innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og den øvrige befolkningen i Norge mellom 1992 og 2015. Rapporten er på 88 sider. I ett kapittel ser SSB på andelen bosatte innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og personer i den øvrige befolkningen som er blitt siktet for minst ett lovbrudd begått i løpet av fireårsperioden 2010.

Utdanning i Norge Alt om utdanning og studier i Norge! Skal du studere i Norge og lurer på alternativene, hva som er forskjellen på de ulike (SSB). Disse mastergradene møter størst motgang på arbeidsmarkedet. SSB gikk hardnakket ut mot vår analyse ut fra hovedargumentet at andregenerasjon i Norge er en ung gruppe - med andre ord er det så få som har giftet seg at man ikke kan generalisere ut fra tallene. For ifølge SSB blir innvandrere og nordmenn mer og mer like på alle måter. Punktum Høyere utdanning i Norge tilbys ved flere typer læresteder, herunder universitet, vitenskapelige høgskoler, høgskoler og andre institusjoner med akkrediterte høgskolestudier.. De fleste akkrediterte lærestedene er statlige, og alle akkrediterte læresteder er underlagt universitets- og høyskoleloven.Det stilles spesifikke krav til institusjoner innen de ulike kategoriene

Minoritetsspråk i Norge - SSB

Selv om utdanningsnivået fortsatt er høyt i Norge, så sliter vi med veksten. Økningen i andelen av folk som velger høyere utdanning er faktisk lavere enn de fleste andre OECD-land. Ser vi på hvert årskull i Norge, sank andelen som tar høyere utdanning fra 75 prosent i 2002 til 66 prosent i 2007, det er under gjennomsnittet i OECD Dersom arbeidsgiver ikke vet hva din utdanning tilsvarer i Norge, eller du får vite at du mangler kompetanse, kan du forhøre deg med NOKUT, som er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Du kan lese mer om godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring hos NOKUT.no

Kjønnsforskjeller i utdanning og arbeid - SSB

Skole og utdanning i Norge - Store norske leksiko

med utenlandsk utdanning. Norge utdanner ikke selv alt helsepersonellet som de norske helse- og omsorgstjenestene benytter, men har også nytte av innsatsen til helsepersonell med utdanning fra utlandet. I internasjonale sammenligninger er Norge blant landene som i størst grad benytter helsepersonell utdannet i utlandet Nye tall fra SSB nynorsken stadig er på vikende front i Norge. - Etter en markert nedgang fra 1950 til 1976 stabiliserte andelen nynorskbrukere i grunnskolen seg på om lag 17 prosent

Om lag 1/3 av befolkningen (32,3 prosent) i arbeidsdyktig alder (15-74 år) er ikke sysselsatt, men står utenfor arbeidslivet. Noen er alderspensjonister, noen er arbeidsledige, noen har helseproblemer og mange unge er under utdanning. Bruker Norge samme målemetode som andre land? Ja. AKU er et ledighetsmål som brukes internasjonalt Norge blir eldre i økende tempo, og om ti år vil det være flere eldre enn barn, oppgir SSB. Det forventes ikke at koronapandemien øker dødeligheten, men fører til lavere fruktbarhet og.

I perioden 2011 til 2013 var 12 prosent av alle barn i Norge innvandrere. Samtidig utgjorde de over 50 prosent av barna som lever i hjem med det SSB kaller vedvarende lavinntekt 3 av 4 unge fullfører nå videregående opplæring i løpet av fem år, og andelen har steget de siste årene. Blant de som slutter er årsakene til frafall sammensatte. Mange fullfører også videregående opplæring på et senere tidspunkt i livet

Utdanning 2013 - SSB

Statistikk om forskning og utviklingsarbeid (FoU) gjelder i første rekke måling av ressursbruk, dvs. utgifter til FoU og bruk av personalressurser. NIFU er offisiell statistikkprodusent av FoU-statistikk for universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren, herunder helseforetakene. SSB har ansvar for næringslivet Skogbruk er pleie og hugst av skog med sikte på å utnytte den økonomisk. Natur og geografi setter rammene for det norske skogbruket. Landet strekker seg over flere klimasoner, fra arktisk sone lengst i nord til temperert sone i sør, og variasjonene i klima og vekstforhold er store. Skogbildet skifter karakter fra landsdel til landsdel, ettersom ulike planteslag i årtusener har funnet sin. Utdanning i Norge; Utdanning i utlandet; Tilbakebetaling; Logg inn - Dine sider; Forside; Stipend og lån til utdanning; Utdanning i Norge Utdanning i Norge. Studieåret 2020-2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020 Høyere og annen utdanning. Videregående opplæring. Verktøy. Rentesatser; Nedbetaling

Flyktninger i Norge - SSB

SSB: Fire av ti somaliere i Norge på sosialhjelp 07:56 Norge Nesten 900 millioner utbetalt i corona-kompensasjon 07:49 Norge Nazi-tilknyttet mistet jobben som 22. juli-ansvarlig i Trondheim 07:34 Norge Stortinget vil ikke høre på fylkespolitikernes Hordfast-nei 07:33 Verden Flere eksplosjoner i Kabul 07:12 Verden Gjør-det-selv-video med. I 2018 ble det født 55.100 barn i Norge. Det er 1500 færre enn i 2017, skriver SSB.. Fruktbarheten har falt hvert eneste år siden 2009, og nivået var rekordlavt også i 2017 Din veileder for utdanning i Norge La oss hjelpe deg på veien Search Hva er du interessert i? Barn Håndverk Maritimt Salg 15. april er fristen for å velge høyere utdanning. Dét skaper hodebry Kurs i Eksamensteknikk Rådgiver: - Årets russ bør fortsette studiene Bjørknes Høyskole. Saken: SSB har fått økte krav til kvalitet og effektivitet. En forsker som tidligere har levert resultater som har medført nok kritikk til at han klagde i media på at arbeidsgiveren drev flisespikkeri fikk stillingen sin terminert og han fikk ny jobb på statistikkavdelingen til SSB

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå - SSB

Fakta om utdanning 2015 - SSB

SSB-forskere fikk munnkurv om alternativ koronastrategi. Fire forskere fra Statistisk sentralbyrå fikk beskjed fra ledelsen om at de ikke fikk uttale seg offentlig om en alternativ analyse av koronautbruddet i Norge SSB regner med at hver tredje innbygger i en del distriktskommuner vil ha passert 70 i 2040. Om femten år blir det for første gang flere eldre enn barn og unge i Norge. SSB har utarbeidet et kart som viser hvilke kommuner som vil bli «gråest» i årene som kommer

Frivillighet-Norge skaper store verdier - SSB

Studenter i høyere utdanning - årlig - SSB

Det gir SSB-forskerne en pekepinn om at anslaget på 200 000 muslimer totalt kan være nokså riktig. Mer om hvordan de er kommet fram til dette antallet finner du her. 250 000 personer fra muslimske land. Lars Østby og kollegene hans i SSB er vesentlig mer sikre på hvor mange personer i Norge som har bakgrunn fra et muslimsk land Høyere lønnsvekst og flere i jobb er spådommen fra SSB de neste årene. «Straffen» er at du må betale 4 prosent rente på boliglånet i 2021 Norge hadde, ifølge Statistisk sentralbyrå, per 1. januar 2012 20 871 vietnamesere permanent bosatt, hvorav 13 222 var førstegenerasjonsinnvandrere uten norsk bakgrunn. Vietnamesere er blant de fra land i den tredje verden som innvandret først til Norge. Åtte av ti har bodd i Norge i mer enn ti år, og ni av ti har norsk statsborgerskap Studievalg.no - alt om STUDIER, SKOLER, YRKER og STUDIESTEDE

Befolkningen - SSB

Fakta om utdanning 2014 - SSB

Norge hadde i perioden 1850 til ut på 1880-tallet den høyeste registrerte levealderen for menn og kvinner i verden. Det samme var tilfellet i perioden fra 1947-1955 for menn og 1945-1970 for kvinner. Senere har levealderen steget mindre i Norge enn i andre land. I 2013 var forventet levealder i Norge 81,4 år (begge kjønn samlet) Det gjør at de største byene også driver den totale boligveksten i Norge. Oslo, Bergen og Trondheim har største vekst. Hver av byene fikk over 1.000 nye boliger i fjor, ifølge SSB-tallene. I takt med befolkningsøkningen har antallet boliger i Norge steget jevnt og trutt oppover. Snittet har vært 27.300 nye boliger i året, ifølge SSB.

Norge bedre enn EU-snittet på fem av åtte utdanningsmål - SSBInnvandring - SSBInnvandrere i Norge, Sverige og Danmark - SSB

Innvandring, SSB Fakta: Slik er innvandringen til Norge

SSB med anslag på antallet muslimer i Norge. Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort en beregning av antallet muslimer i Norge. Antallet registrerte medlemmer av muslimske trossamfunn er fordoblet fra 2006. SSB anslår at Norge har i overkant av 200.000 muslimer, ca. 4 prosent av befolkningen SSB: Norge vil mangle 28 000 sykepleiere i 2035 2060: Bemanningsbehovet i helse- og omsorgssektoren vil være doblet til 618 000 i 2060. Sektoren vil da stå for 24 prosent av alle årsverkene i Norge. Illustrasjonsfoto: Mostphoto I 2035 vil. Utvandringen fra Norge har økt betydelig det siste tiåret, og i befolkningsframskrivingenes hovedalternativ vil stadig flere også flytte fra Norge. - Det skyldes først og fremst at vi forutsetter at det vil bo stadig flere innvandrere i Norge, og innvandrere har høyere sannsynlighet for å utvandre enn befolkningen ellers, forklarer seniorrådgiver i SSB, Marianne Tønnessen Statistisk sentralbyrå - SSB, Oslo, Norway. 10,100 likes · 109 talking about this. Statistisk sentralbyrå - offisiell statistikk siden 1876 medienorge er en informasjonssentral for fakta om norske medier som ble opprettet av Kulturdepartementet i 1994. Formålet med opprettelsen var å gjøre norsk mediestatistikk tilgjengelig via én sentral kilde, og å dokumentere norsk medieutvikling gjennom systematisk innsamling av mediedata. Etter mer enn femten års arbeid sitter medienorge i dag med en omfattende samling informasjon om.

17,7 års skolegang i Norge - 16,4 i OECD - SSB

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har også en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. SSB publiserer daglig ny statistikk og analyser på ssb.no og er underlagt Finansdepartementet og statistikkloven. SSB er faglig sett en uavhengig organisasjon Norge, Noreg, er et monarki i Europa. Norge ligger på den vestlige og nordlige del av Skandinaviske halvøy. Landet grenser i øst mot Sverige, Finland og Russland. I nord, vest og sør er Norge omgitt av hav: Barentshavet i nordøst, Norskehavet i nordvest, Nordsjøen i vest og sørvest og Skagerrak i sørøst. I tillegg omfatter Norge øygruppen Svalbard, samt Jan Mayen i det nordlige.

Så (lite) likestilte er norske kvinner - Likestilling - VGTre av fire i arbeid eller utdanning - SSB

Helse i innvandrerbefolkningen - FH

Fattigdom i Norge er ikke lik fattigdommen slik vi ser den i mange andre deler av verden. Med svært få unntak handler ikke fattigdommen i Norge om å sulte, ikke ha klær eller et sted å bo. Det handler derimot om at noen har så lav inntekt at de ikke har råd til å kjøpe det de ønsker, og ikke har mulighet til å delta i samfunnslivet på lik linje med de fleste andre Utdanning for alle er en grunntanke i norsk politikk. Barn og unge skal ha lik rett til utdanning, uavhengig av bosted, kjønn, sosial og kulturell bakgrunn og eventuelle spesielle behov. All offentlig utdanning i Norge er gratis. Utdanningen må organiseres ut fra et livslangt læringsperspektiv dersom v De siste 30 årene er forskjellen på menn og kvinners levealder halvert i Norge. Forventet levealder var i 2017 84,3 år for kvinner og 80,9 år for menn I aldersgruppen 15 til 19 står kun 2 prosent utenfor utdanning og jobb i Norge. Andelen stiger til 8 prosent for 20-24-åringer og til 10 prosent for dem mellom 25 og 29 år. Blant innvandrere er imidlertid andelen høyere. Hele 25 prosent av innvandrere mellom 15 og 29 år i Norge, var verken i jobb eller studier i 2012

Kunnskapsnasjonen Norge har et stort behov for personer med høy faglig kompetanse. Det er et mål at alle skal kunne ta utdanning uavhengig av sosial bakgrunn. Velferdsordninger for studenter er et virkemiddel for å få til dette. Regjeringen ønsker å en.. Mål for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 o Ledere på alle nivå skal til enhver tid ha oversikt over enhetens kompetanse og kapasitet. Kompetansebehov på kort og lang sikt skal være dokumentert, basert på systematisk Kristendommen har en særstilling i Norge, men det religiøse livet er blitt stadig mer sammensatt og mangfoldig. Det bærer preg av sekularisering, nye former for religiøsitet, og økt tilflytning av personer med annen religiøs tilhørighet enn den kristne, eller av andre former for kristendom enn den evangelisk-lutherske retningen. Fram til 2012 var Den norske kirke statskirke i Norge Folkemengden i Norge etter alder og kjønn (menn i grønt til høyre og kvinner i lilla til venstre), vist i grupper på 5 år. Kilde: SSB . I 1918 var 1 prosent av befolkningen 80 år og eldre, i 2018 hadde dette steget til 4 prosent

 • Koftebånd nettbutikk.
 • Horror bilder download.
 • Stortingsmiddag på slottet.
 • Glassfiber rull.
 • Ssb utdanning i norge.
 • Møteinnkalling eksempel.
 • Hemsworth brothers.
 • Advokat utvisningssaker.
 • Mpo datei umwandeln.
 • Mountainbike karlsruhe shop.
 • Avslappende medisiner.
 • Funkis bergen.
 • Produkt kryssord.
 • Åtaket kryssord.
 • Eksempel på appell.
 • Giske ungdomsskole nrk.
 • Car games pc.
 • Iphone carrier setting.
 • Allergier mat.
 • Pesto pasta oppskrift.
 • Kundetilfredshet strøm.
 • Set up your apple tv.
 • Gamla stan stockholm shopping.
 • Høyde håndballspillere menn.
 • Varsellamper bil.
 • Unwetter warnemünde.
 • Sexualkunde mädchen.
 • Badebukse speedo.
 • Moraira alicante.
 • Jackson kajakk norge.
 • Who is the wwe women's champion right now.
 • Sd karte falsches datum.
 • Schattenpflanzen immergrün.
 • Careless whisper movie.
 • Ferienwohnung ahlbeck strandnah.
 • Billettkontroll jobb.
 • Cape verde sal.
 • Top streaming movies.
 • Nordea aktiva 80.
 • Macgyver 1985.
 • Øl dikt.